Αναστέλλεται η λειτουργία με φυσική παρουσία των Δημοτών, όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Ένας κύκλος κλείνει και ένας νέος ξεκινά.

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Αναστέλλεται η λειτουργία με φυσική παρουσία των Δημοτών, όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας


Αναστέλλεται η λειτουργία με φυσική παρουσία των Δημοτών, όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, για το διάστημα από 19/3/2020 έως 31/3/2020.
Για όλο το παραπάνω διάστημα, καθορίζουμε τις παρακάτω υπηρεσίες που θα  παραμένουν σε πλήρη λειτουργία, η οποία θα πραγματοποιείται, ανάλογα  με την υπηρεσία και το αντικείμενό της, είτε με την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, είτε με διαφορετικό ωράριο με παρέκκλιση  έως και 50 %  του κανονικού και συμπληρωματικά με την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας όπου είναι εφικτό, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις παρακάτω παραγράφους:
  1. Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
  2. Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού
  3. Υπηρεσία άρδευσης
  4. Υπηρεσία πολιτικής Προστασίας
  5. Ληξιαρχεία – Δημοτολόγιο
  6. Τεχνική Υπηρεσία
  7. Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες

 1.  Η εξυπηρέτηση των Δημοτών και των συναλλασσόμενων σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά το διάστημα αυτό θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα (τηλέφωνο, fax, email) ή όπου απαιτείται (σε εξαιρετικά έκτακτες και μη επιδεχόμενες αναβολής περιπτώσεις) κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στους αριθμούς κλήσης και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα της παρ. 5.
 2. Για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ η παρούσα, αναστέλλεται η λειτουργία των υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε αυτές θα απασχολούνται πλέον για το διάστημα αυτό στις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου, στην Υπηρεσιακή Μονάδα που ανήκουν, εκτός από 1 άτομο που θα παραμένει σε κάθε Ενότητα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και την καταγραφή και προώθηση των αιτημάτων των δημοτών. Οι υπάλληλοι αυτοί θα αποτελούν και το προσωπικό ασφαλείας των κεντρικών Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε περίπτωση πλήρους αναστολής των Υπηρεσιών του Δήμου.  Στις Δημοτικές Ενότητες που δεν υπάρχει αντικαταστάτης υπάλληλος, το ωράριο εξ αποστάσεως  εξυπηρέτησης του κοινού καθορίζεται καθημερινά κατά τις ώρες από 10.00 έως 14.00.
 3. Προσδιορίζουµε τον αριθµό των υπαλλήλων που υπηρετούν στο ∆ήµο Σητείας και οι οποίοι µπορούν να παρίστανται καθηµερινά για παροχή εργασίας εκ περιτροπής ανά δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, από 19-3-2020 έως 31-03-2020, στις ∆/νσεις και τα Αυτοτελή Τµήµατα στο ∆ήµο Σητείας ως ακολούθως:
Δ/ΝΣΕΙΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕ ΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ
ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Τηλέφωνα
επικοινωνίας
και  email:
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
1 υπάλληλος ανάλογα με τους διαθέσιμους ανά υπηρεσία με απόφαση του Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
1 υπάλληλος του Τμήματος υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Προϊστάμενος (ή ο Αναπληρωτής του).
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
2
1
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
3
2 (Ο ένας για το γραφείο Δημάρχου)
2843340545,  555, 542.
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Διοικητικοί Γενικά: 2
Καθαρίστρια & σχολικές: 12
Πρωτόκολλο: 1
Καθαρίστρια & σχολικές: 6
2843340543,  541.
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
4
4 (εξυπηρέτηση μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης)
2843340708, 700 (Σητεία),
802 (Ίτανος),  002 (Λεύκη), 2843051105 (Ανάληψη).
Τμήμα ΚΕΠ
3
2
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Προϊστάμενος (ή ο Αναπληρωτής του).
Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου
6
Ταμείο: 1
Έσοδα: 1
ΤΑΠ κλπ: 1
Τμήμα  Προμηθειών
3
2
Τμήμα Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας
5
2
2843340527, 513, 515, 530  markaki@sitia.gr
Τμήμα Προϋπολογισμού.
1
1 (φυσική παρουσία κάθε 2 μέρες και όποτε απαιτηθεί)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μηχανικοί: 4 +  1 προσωπικό ασφαλείας.
Διοικητικός 1
Μηχανικοί: 2, (επίσης ένας εκ των 5 πρέπει να οριστεί ως προσωπικό ασφαλείας για όλο το διάστημα)
Διοικητικός: 1 (κάθε 2 μέρες)
2843341241, 41243,41207, 41244, 41204
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών ‘Εργων
Ηλεκτρολόγοι: 4
Ηλεκτρολόγοι: 2
2843341207, 41245
Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων
5
Χειριστές μηχ. Έργου: 1
Οδηγοί: 1
Τεχνίτες: 1, σε έκτακτες περιπτώσεις.
Τμήμα Άρδευσης
1
4
Ο Προϊστάμενος (ή Αναπληρωτής)
Εργατοτεχνικό προσωπικό: 2
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ο Προϊστάμενος (ή  ο Αντικαταστάτης του)
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Προϊστάμενος
1
Τμήμα καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Προϊστάμενος κ Αναπληρωτής 2
Μηχανοτεχνίτες: 3
Χειριστές: 2
Προϊστάμενος: 1
Μηχανοτεχνίτες: 2
Χειριστές: 1

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου
4
Εργάτες πρασίνου: 2
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
2
1
2843341220, 41224,41227
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
1  (φυσική παρουσία)
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1
1 (φυσική παρουσία κάθε 2 μέρες, ή όποτε απαιτηθεί)
2843340523 ή τηλεφωνικό κέντρο
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Προϊστάμενος: 1
Διοικητικοί – βοηθητικοί: 2

Κέντρο Κοινότητας &
Κοινωνικό Παντοπωλείο: 2
1 στο Τμήμα,
 1 στο τηλεφων. Κέντρο.
Προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση από υπηρεσίες του ΔΟΚΑΣ
1
 1.  Όλοι οι διαθέσιμοι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην Υπηρεσία Καθαριότητας, κλάδων – ειδικοτήτων: οδηγών, εργατών απορριμματοφόρου και οδοκαθαριστών,  θα παρέχουν την εργασία τους καθημερινά χωρισμένοι σε συνεργεία, τα οποία ει δυνατόν θα αποτελούνται καθημερινά από τα ίδια  άτομα (για την αποφυγή της διασποράς τυχόν περιστατικού σε περισσότερα άτομα), σύμφωνα με το ημερήσιο πλάνο εργασίας που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και κατατίθεται στο Γραφείο Προσωπικού και θα αποφεύγεται η κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ ατόμων διαφορετικών συνεργείων. Για την αποφυγή της καταπόνησης των υπαλλήλων αυτών και την επαφή τους με άλλα άτομα , οι υπάλληλοι θα αναχωρούν από την υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν προγραμματιστεί για το συνεργείο τους και θα παραμένουν σε επιφυλακή κατ’  οίκον μέχρι την ολοκλήρωση του ωραρίου τους.
 2. Από 20/3/2020, όλοι οι διαθέσιμοι υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Κ.Α.Σ., μεταφέρονται στο Δήμο και θα απασχολούνται ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, στις μονάδες βοήθεια στο σπίτι, στο Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό  Παντοπωλείο, στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου και σε όποια άλλη υπηρεσία απαιτηθεί, για καθήκοντα συναφή της ειδικότητάς τους.
 3. Οι Προϊστάμενοι οφείλουν να προσδιορίζουν τους υπαλλήλους για την υλοποίηση της εκ περιτροπής εργασίας, ώστε ανά τµήµα καθηµερινά να παρίσταται το προσωπικό που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία του. Επίσης οφείλουν να ενηµερώνουν καθηµερινά την ∆/νση ∆/κών Υπηρεσιών –Τµ. Ανθρώπινου ∆υναµικού για το προσωπικό που εργάζεται.
 4. Οι προϊστάµενοι και οι υπάλληλοι των ανωτέρω ∆/νσεων & Αυτοτελών Τµηµάτων, οι οποίοι θα εκτελούν τα καθήκοντά τους εκ περιτροπής, οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εξασφαλιστεί ανάλογα µε τη φύση του αντικειµένου της υπηρεσίας η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων.
 5. Όλοι οι υπάλληλοι που απασχολούνται με το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, κατά τις ημέρες μη φυσικής παρουσίας τους στο χώρο εργασίας ,  υποχρεούνται να βρίσκονται καθ’ όλη  τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας στη διεύθυνση και το τηλέφωνο που έχουν δηλώσει, για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας ζητηθεί από τους προϊσταμένους ή τους συναδέλφους τους, ή την κλήση τους για φυσική παρουσία σε περίπτωση που απαιτηθεί.
 6. Όσοι υπάλληλοι έχουν τυχόν υπόλοιπα κανονικών αδειών προηγούμενου έτους για οποιοδήποτε λόγο, θα κάνουν χρήση της άδειας αυτής κατά προτεραιότητα και μετά την εξάντλησή της θα μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς της εκ περιτροπής εργασίας, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.
 7. Οι Προϊστάμενοι θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε σε περίπτωση απουσίας τους να παρίσταται ο Αναπληρωτής τους και σε περίπτωση αδυναμίας, να ορίσουν υπεύθυνο άτομο που θα τους  ενημερώνει για οτιδήποτε συμβεί στο Τμήμα ή τη Διεύθυνση και θα μεταφέρουν τις οδηγίες τους.
 8. Ομοίως, οι υπάλληλοι που εκτελούν επιπλέον καθήκοντα σε άλλη υπηρεσία (π.χ. έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας), θα πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνουν έγκαιρα τους Προϊσταμένους τους, ώστε να  μην απουσιάζουν ταυτόχρονα με τους αντικαταστάτες τους.
 9. Υπάλληλοι που έχουν υποψία ότι έχουν συμπτώματα του ιού, θα έρχονται κατευθείαν μόλις το διαπιστώσουν σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενό τους και τον Γιατρό Εργασίας και ανάλογα με τη διάγνωση θα μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών. Το ίδιο θα γίνεται και με τους υπαλλήλους που έρχονται σε επαφή με άτομα που έρχονται από το εξωτερικό (και ειδικά από χώρες υψηλού κινδύνου) ή με άτομα που έχουν διαγνωστεί θετικά στον κορωνοϊό.
 10. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας  δεν θα ισχύει το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου παρουσίας των σχολικών καθαριστριών, καθότι θα απασχολούνται εν αλλάξ σε διαφορετικά  κτίρια του Δήμου που στεγάζουν υπηρεσίες εν λειτουργία. Οι υπάλληλοι θα υπογράφουν κατά την είσοδο –  έξοδό τους στο ειδικό χειρόγραφο  βιβλίο παρουσίας που τηρείται σε κάθε υπηρεσία, το οποίο συνυπογράφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας αυτής ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το πρόγραμμα  απασχόλησης που θα καταρτίσει  η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
Τα ανωτέρω έκτακτα µέτρα θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νεώτερης απόφασης που θα αναστέλλει την ισχύ της παρούσας και θα επανεκτιµηθούν και ενδεχοµένως θα παραταθούν ή θα τροποποιηθούν, ανάλογα µε την εξέλιξη της κατάστασης.

                                                                                      Ο Δήμαρχος Σητείας
                                                                                        Ζερβάκης Γεώργιος
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Post Top Ad

.............