Πρόσκληση για ένα (1) Διερμηνέα Αραβικών/ Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για ένα (1) Διερμηνέα Αραβικών/ Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με ένα (1) Διερμηνέα Αραβικών/ Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή στο πλαίσιο του ESTIA - Πρόγραμμα Στέγασης Αιτούντων Άσυλο σε διαμερίσματα στην Κρήτη (GRC01/2020/0000000239) που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ως Συντονιστής Εταίρος, σε συνεργασία με την Σύμπραξη Χανίων.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Έχοντας υπόψη την από 07/01/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σύμπραξης Χανίων για την πρόσληψη προσωπικού,
Ανακοινώνει
την πλήρωση μίας θέσης εργασίας Διερμηνέα Αραβικών/ Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή, με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μέχρι τις 31/12/2020, για την υλοποίηση του προγράμματος στα Χανιά.Έργο του Διερμηνέα είναι η απευθείας επικοινωνία με πρόσφυγες, διευκολύνοντας τη συνεργασία και συνεννόηση με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Σύμπραξης Χανίων, οι οποίοι θα τους επισκέπτονται στην προσωρινή τους κατοικία. Ο ρόλος του περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:
· Μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
· Μεταφέρει τον τρόπο εκφοράς του ομιλητή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.
· Συνεργάζεται με υπομονή και σεβασμό με τους ωφελουμένους ώστε να υπάρχει διασφάλιση ότι υπάρχει σωστή επικοινωνία και ότι οι ωφελούμενοι κατανοούν απόλυτα όλες τις συζητήσεις και διαδικασίες.
· Εξηγεί στους ωφελουμένους-ενοίκους των οικημάτων τους κανόνες συγκατοίκησης, συντήρησης, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες.
· Διασφαλίζει ότι οι ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται πλήρως τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους και τον τρόπο πρόσβασής τους στις διάφορες υπηρεσίες του οικήματος.
· Συνοδεύει τους ενοίκους σε συναντήσεις, υπηρεσίες, ιατρεία και όπου απαιτείται διερμηνεία.

Απαιτούμενα προσόντα

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα
Επάρκεια Διερμηνέα Αραβικών
ή
Πτυχίο Αραβικού Πανεπιστημίου
ή
Διπλή υπηκοότητα (αραβική- ελληνική)
ή
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αραβικών (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα, θα επιλεγεί υποψήφιος
που έχει ως μητρική γλώσσα τα Αραβικά και συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστον 20 (άθροισμα)
στην προφορική και γραπτή εξέταση

Σ’ όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε κάθε
περίπτωση, πέρα από τους Πιστοποιημένους Διερμηνείς, θα γίνει αξιολόγηση της γνώσης και των
δύο γλωσσών.


Γενικά προσόντα- κωλύματα

1. Να είναι Έλληνες/νίδες πολίτες ή/και αλλοδαποί/ες υπό την προϋπόθεση να έχουν άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή να βρίσκονται υπό καθεστώς ασύλου.
2. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
3. Να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
4. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαιτούμενα:
· Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο/η υποψήφιος/-α θα δηλώνει την πρόθεσή του/της για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Βλ. συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση )
· Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
· Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
· Άδεια διαμονής στη χώρα (για τους αλλοδαπούς υποψήφιους).

Πρόσθετα:
· Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών.
· Φωτοαντίγραφο τίτλου/τίτλων σπουδών καλής γνώσης Αγγλικών.
· Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου.
· Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα για το διάστημα της ασφάλισης, Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων εμπειρίας ή σχετικές συμβάσεις ή τιμολόγια και υπεύθυνη δήλωση για το αντικείμενο της εργασίας.
· Βεβαίωση από το νομικό πρόσωπο με περιγραφή του αντικειμένου της εθελοντικής εργασίας. Ελάχιστος χρόνος παροχής εθελοντικής εργασίας: 3 μήνες.
· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
· Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί την ένταξη του υποψηφίου στις ευπαθείς ομάδες: Άνεργοι έως 29 ετών ή άνω των 50 ετών ή μακροχρόνια άνεργοι, αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας, μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες, αιτούντες άσυλο.
· Κάρτα ανεργίας.


Αιτήσεις- Διαδικασία- Προθεσμία

Η Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση απευθύνεται και υποβάλλεται στην Σύμπραξη Χανίων (αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών: Βούλα Ιωαννίδου, Ηρακλής Δρακάκης, τηλ. 28210-56899).
Τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται από την Σύμπραξη Χανίων. Επίσης, μπορούν ν’ αντληθούν από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.sfchania.gr ή από την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (συντονιστής) www.anher.gr

Η Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει σε
κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ)
και η διεύθυνση της Σύμπραξης Χανίων, όπως παρακάτω:
Σύμπραξη Χανίων
Ελ. Βενιζέλου 4
73132 Χανιά

Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Αντικατάσταση της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Όταν η υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης γίνεται αυτοπροσώπως, ο αρμόδιος υπάλληλος δεν παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπλήρωσής της και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται, επιμελείται όμως η αίτηση να είναι υπογεγραμμένη και να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ο υποψήφιος δηλώνει ότι επισυνάπτει. Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς διαπιστώνει αν επισυνάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, χωρίς να ελέγχει το κύρος και το περιεχόμενο τους.
Οι ίδιες παραπάνω ενέργειες πρέπει να γίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο παραλαβής των αιτήσεων και στην περίπτωση που υποβάλλονται ταχυδρομικώς.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπαλλήλου σημειώνεται ενυπογράφως με ευκρινές το ονοματεπώνυμό του.

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δηλαδή την Δευτέρα 27/01/2020 και ώρα 2:00 μ.μ.
Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση αιτήσεων από υποψηφίους.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ο φάκελος θα πρέπει να φτάσει στην Σύμπραξη Χανίων μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα (27/01/2020 και ώρα 2:00 μ.μ.), η οποία προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται στην εταιρεία. Η Σύμπραξη Χανίων δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Φάκελοι που φθάνουν στην εταιρεία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να αποσφραγισθούν.

Γενικές Πληροφορίες για τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

i. Οι τίτλοι σπουδών Αραβικών πανεπιστημίων πρέπει να προσκομίζονται μεταφρασμένοι και επικυρωμένοι.
ii. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: Η γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά και αραβικά για την παρούσα πρόσκληση) και τα επίπεδα αυτής, είτε απαιτείται ως προσόν πρόσληψης είτε λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης.
iii. Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής υποβάλλονται σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.


Κριτήρια και βαθμολόγησή τους

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:Διαδικασία Αξιολόγησης1
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα εισηγηθεί ανάλογα στο Δ.Σ. της Σύμπραξης Χανίων, σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο:
· Η καλή γνώση Αραβικών και Ελληνικών αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήριο αποκλεισμού (on/off). Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τους Πιστοποιημένους Διερμηνείς, θα γίνει αξιολόγηση της γνώσης και των δύο γλωσσών από ειδική μικτή επιτροπή.
· Θ’ ακολουθήσει αξιολόγηση των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων και των κοινωνικών κριτηρίων και θα συνταχθεί πίνακας βαθμολογικής κατάταξης. Στη
α/α Κριτήρια Αξιολόγησης
1 Επίπεδο διερμηνείας από ελληνικά σε αραβικά και το αντίστροφο (προφορικά)
2 Επίπεδο μετάφρασης από ελληνικά σε αραβικά και το αντίστροφο (γραπτά)
3 Γνώση Φαρσί ή Νταρί ή Σορανί ή Κιρμαντζί (προφορικά)
4 Γνώση αγγλικών
5 Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο (διερμηνέας ή μεταφραστής)
6 Εθελοντική εργασία σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο τη στήριξη ευάλωτων ομάδων
7 Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
8 Οικογενειακή κατάσταση
9 Διάρκεια ανεργίας
10 Άνεργοι έως 29 ετών ή άνω των 50 ετών ή μακροχρόνια άνεργοι, αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας, μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες, αιτούντες άσυλο
συνέχεια η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει για προσωπική συνέντευξη όλους τους υποψήφιους.
· Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και συγκεκριμένα:

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης Δικαιολογητικά/ Προϋποθέσεις Τρόπος βαθμολόγησης Ανώτερη Βαθμολογία
1 Επίπεδο διερμηνείας από ελληνικά σε αραβικά και το αντίστροφο (προφορικά) Βεβαίωση σπουδών εφόσον υπάρχει Προφορική εξέταση Άριστο επίπεδο: 20 Πολύ καλό επίπεδο: 15 Καλό επίπεδο: 10 Μέτριο επίπεδο: 5 20
2 Επίπεδο μετάφρασης από ελληνικά σε αραβικά και το αντίστροφο (γραπτά) Βεβαίωση σπουδών εφόσον υπάρχει Γραπτή εξέταση Άριστο επίπεδο: 10 Πολύ καλό επίπεδο: 8 Καλό επίπεδο: 6 Μέτριο επίπεδο: 4 10
3 Γνώση Φαρσί ή Νταρί ή Σορανί ή Κιρμαντζί (προφορικά) Τίτλος σπουδών ή δήλωση του υποψηφίου Προφορική εξέταση 5
4 Γνώση αγγλικών Αντίγραφο τίτλου σπουδών Ύπαρξη τίτλου σπουδών 10
5 Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο (διερμηνέας ή μεταφραστής) Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα ή τον εργοδότη για το διάστημα της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση για το αντικείμενο της εργασίας 2 μονάδες για κάθε μήνα προϋπηρεσίας με μέγιστο το 10 10
6 Εθελοντική εργασία σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο τη στήριξη ευάλωτων ομάδων Βεβαίωση από φορέα υλοποίησης του προγράμματος. Ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία 3 μηνών. Ύπαρξη εμπειρίας 5
7 Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου β' κατηγορίας Ύπαρξη διπλώματος οδήγησης 15
8 Οικογενειακή κατάσταση (1*) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Υποομάδα 1 4 Έγγαμος ή άγαμος με 4+ ανήλικα παιδιά: 4 Έγγαμος ή άγαμος με 3 ανήλικα παιδιά: 3 Έγγαμος ή άγαμος με 2 ανήλικα παιδιά: 2 Έγγαμος ή άγαμος με 1 ανήλικο παιδί:1 Υποομάδα 2 Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας: 2 Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας: 1
9 Διάρκεια ανεργίας Κάρτα ανεργίας 1 μονάδα για κάθε μήνα ανεργίας με μέγιστο το 6 6
10 Άνεργοι έως 29 ετών ή άνω των 50 ετών ή μακροχρόνια άνεργοι, αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας, μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες, αιτούντες άσυλο Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο επιβεβαιώνει την ένταξη του υποψηφίου σε μια από τις συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες 3 μόρια για τους υποψήφιους που εντάσσονται σε μια από τις συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Αν εντάσσεται σε περισσότερες από μια ομάδες, δεν βαθμολογείται με επιπλέον μόρια. 3
11 Προσωπική συνέντευξη Συνέντευξη 12
Άθροισμα 100
(1*)Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι υποψήφιοι δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν και για τις δύο υποομάδες.
Θα βαθμολογηθεί η υποομάδα που αντλεί τον μεγαλύτερο βαθμό.

Κατάρτιση πινάκων- Ενστάσεις

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων διαμορφώνονται και μετά την προσωπική συνέντευξη και συντάσσονται από Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί με την από 07/01/2020 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σύμπραξης Χανίων, η οποία είναι αρμόδια και για την τήρηση της όλης διαδικασίας εφαρμογής της πρόσκλησης.
Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης Χανίων και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου αντίστοιχα, χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων θα δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.
Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής στην Σύμπραξη Χανίων.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και την αξιολόγησή τους, οι πίνακες κατάταξης οριστικοποιούνται και επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σύμπραξης Χανίων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Σύμπραξη Χανίων, τηλ.: 28210 56899, e-mail: info@sfchania.gr, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 14:00.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΧΑΝΙΩΝ
Ο πρόεδρος

Ιωάννης Παυλάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/τ.Α΄)», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31.8.2009)
• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University - Certificate of English Language Proficiency (MSU - CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) - EXPERT- και
CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ-USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι
31.8.2009)
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA)
• LRN Level 2 Certifi cate in ESOL International (CEF C1)
(γ) Καλή γνώση (Β2):
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE - VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR-
και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του\ EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) .
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit.
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31.8.2009)
• Ascentis Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University - Certifi cate of English Language Competency (MSU - CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level.
• Test of Interactive English, B2 Level.
• NOCN Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• LRN Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2)
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα
αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΑΡΑΒΙΚΑ
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στα επίπεδα γνώσεων: Β2, C1 και C2 (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο) του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ναμπλούς ή του Μορφωτικού Κέντρου της Αιγυπτιακής Πρεσβείας.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Φ.Ε.Κ.186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Φ.Ε.Κ. 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Σύστημα επιλογής προσωπικού:
Η διαδικασία επιλογής προσωπικού θα ολοκληρωθεί στα παρακάτω στάδια:

1ο Στάδιο: Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 15 (ημερολογιακές) ημέρες στην ιστοσελίδα της Σύμπραξης Χανίων και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου.
2ο Στάδιο: Συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολογητικών. Έλεγχος πληρότητας φακέλων.
3ο Στάδιο: Σ’ αυτό το στάδιο θα γίνει διαχωρισμός των υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα και εκείνων που δεν τα πληρούν (απορριπτέοι). Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τους Πιστοποιημένους Διερμηνείς, θα γίνει αξιολόγηση της γνώσης και των δύο γλωσσών από ειδική μικτή επιτροπή. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διερμηνείας Αραβικών και Ελληνικών, δεν θα περάσουν στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης.
4ο Στάδιο: Όσοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα βαθμολογηθούν για τα πρόσθετα επιθυμητά και θα συμπληρωθεί πίνακας με τη βαθμολογική κατάταξη.
5ο Στάδιο: Οι υποψήφιοι θα οδηγηθούν σε προσωπική συνέντευξη από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο της συνέντευξης θα γίνει ενημέρωση των υποψηφίων για τα καθήκοντα της θέσης. Σκοπός του σταδίου της συνέντευξης είναι να αξιολογηθούν όλα τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου και να συμπληρωθεί το βαθμολόγιο με τη βαθμολογία των μελών της επιτροπής.
6ο Στάδιο: Με τον υπολογισμό των μορίων από τα αντικειμενικά κριτήρια και την προσωπική συνέντευξη, θα προκύψουν οι προσωρινοί πίνακες του υπό πρόσληψη προσωπικού, οι οποίοι θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της Σύμπραξης Χανίων (www.sfchania.gr) και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (www.anher.gr), χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων θα δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.
Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής στην Σύμπραξη Χανίων. Η αξιολόγηση των ενστάσεων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων.
7ο Στάδιο: Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων και την αξιολόγησή τους, οι πίνακες κατάταξης οριστικοποιούνται και επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σύμπραξης Χανίων.


8ο Στάδιο: Επιλογή νέου προσωπικού. Ενημέρωση όλων των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού.

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ικανός αριθμός υποψηφίων ή δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές της επιτροπής δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Post Top Ad

.............