Σε Δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Αλικαρνασσού, ο κανονισμός καθαριότητας και το πρακτικό της επιτροπής κυκλοφορίας - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Σε Δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Αλικαρνασσού, ο κανονισμός καθαριότητας και το πρακτικό της επιτροπής κυκλοφορίας

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Αντιδήμαρχο Κεφαλογιάννη Ιωάννη ως Πρόεδρο, Καραντινό Γεώργιο, Παττακό Μαρίνο, Ξυλούρη Ιωάννη, Μανδαλάκη Γεώργιο, και τα αναπληρωματικά μέλη Κασαπάκη Μιχαήλ, Πλεύρη Αριστέα.
Απόντων των κ.κ. Σισαμάκη Ευάγγελο, Τσαπάκη Ιωάννη, Garancini Gian Andrea Paolo, Πλερωνάκη Μυρωνία, Κοκοσάλη Σαλούστρου Μαρία και Ψαρρά Ιωάννη, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.
Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 01/02/2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00
Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται σε χρονικές προθεσμίες.
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 8835/29-01-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου Ψυκάκος Βαγγέλης.


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.-

Θέμα 8o: Δημόσια Διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τρίτης που διεξάγεται στη Ν. Αλικαρνασσό.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη με αριθμ.πρωτ. 7462/24-01-2019 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τρίτη στη Δημοτική Ενότητα της Ν. Αλικαρνασσού, από τις οδούς Δημοκρατίας-Καρίας:

στην οδό Ηροδότου από την οδό Αγίου Τρύφωνος μέχρι και την οδό 1922 , και στην οδό Αναγεννήσεως από την οδό Ηροδότου έως την οδό Εμμ. Αλεξανδρή


Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 το θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στα μέλη της Επιτροπής ότι το θέμα εισάγεται για συζήτηση ως κατεπείγον σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης το συντομότερο δυνατόν της διαδικασίας μετακίνησης της λαϊκής αγοράς λόγω παρέλευσης του 18μήνου στις οδούς Δημοκρατίας-Καρίας.
Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα συμφωνούν με τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος.

Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για 10 ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς.

Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της :
1. Την με αριθμ. Πρωτ. 7462/24-01-2019 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
2. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης
3. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4555/2018.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι O M O Φ Ω Ν Α

Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για δέκα (10) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τρίτη στη Δημοτική Ενότητα της Ν. Αλικαρνασσού, από τις οδούς Δημοκρατίας-Καρίας:

στην οδό Ηροδότου από την οδό Αγίου Τρύφωνος μέχρι και την οδό 1922 , και στην οδό Αναγεννήσεως από την οδό Ηροδότου έως την οδό Εμμ. Αλεξανδρή
Η μετακίνηση θα είναι προσωρινή, μέχρι να διευθετηθούν τα εκκρεμή ζητήματα για μόνιμη λύση - εγκατάσταση.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία
Ηράκλειο 04/02/2019
Ο Γραμματέας
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Post Top Ad

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ ΣΑΣ