Επαγγελματικές άδειες κάθε μορφής υπαίθριου εμπορίου – Τα δικαιολογητικά μέχρι 31 Μαρτίου στο Γραφείο Υπαίθριου Εμπορίο - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Επαγγελματικές άδειες κάθε μορφής υπαίθριου εμπορίου – Τα δικαιολογητικά μέχρι 31 Μαρτίου στο Γραφείο Υπαίθριου Εμπορίο

Ο Δήμος Ηρακλείου στα πλαίσια του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» καλεί τους:Α) επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4497/17, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων,

Β) κατόχους επαγγελματικών αδειών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου που δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους βάσει του ν. 4264/2014,
Να προσέλθουν στο Γραφείο Λαϊκών Αγορών- Υπαίθριου Εμπορίου
(παλιά λαχαναγορά –ισόγειο) προκειμένου να θεωρήσουν τις ως άνω άδειες
έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος να δηλώνει ότι:
α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, δεν υπερβαίνει το 15% του ετήσιου τζίρου τους και τα εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν υπερβαίνουν το 40% του ποσού του ορίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. .

β) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.4497/2017 (εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες, Χριστουγεννιάτικες κλπ αγορές)
γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

2) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών,
3) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές,

4) έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από
άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν
το όριο του άρθρου 21 (βλ. ανωτέρω 1α )

5) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

6) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή του ημερήσιου τέλους προσέλευσης στις λαϊκές αγορές,
7) κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.

Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν τις επαγγελματικές άδειες κάθε μορφής υπαίθριου εμπορίου:
-λαϊκών αγορών,
-στάσιμου εμπορίου (καντίνες, πάγκοι κλπ),
-πλανοδίου εμπορίου (ιχθυοπώλες, χειροτέχνες, έμποροι αγροτικών προϊόντων κλπ)

Για τη θεώρηση/ ανανέωση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ της αρμόδιας αρχής και συγκεκριμένα υπέρ του Δήμου μόνιμης κατοικίας του, παράβολο σύμφωνα με την υπ. αρ.12679 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 353/Β΄/07.Φεβρ.2018)


Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της καθορισμένης ημερομηνίας (Σάββατο 31 Μαρτίου 2018) ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες : στο Γραφείο Υπαίθριου Εμπορίου (παλιά λαχαναγορά –ισόγειο) του Δήμου Ηρακλείου. τηλ.2813409515

Post Top Ad

.............