Στην πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Σητείας "Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ" προχωρά ο δήμος Σητείας - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Στην πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Σητείας "Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ" προχωρά ο δήμος Σητείας

Ο δήμος Σητείας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει Καλλιτεχνικό Διευθυντή για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Σητείας  "Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ", για το σχολικό έτος 2017 - 2018, με δίμηνη  σύμβαση  ορισμένου χρόνου (1) ατόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΒΔ 16/1966  το οποίο να διαθέτει  τα παρακάτω ειδικά τυπικά προσόντα:
 10ετή διδακτική προϋπηρεσία σε Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή παρ/τος), και να είναι κάτοχος διπλώματος Σύνθεσης ή Πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασσικής Κιθάρας  ή μονωδίας μαζί με  πτυχίο φυγής, και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία . Ο τίτλος Σπουδών μπορεί να προέρχεται από το  Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένο Μουσικό Εκπαιδευτήριο της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδαπής με αναγνωρισμένη ισοτιμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παραγρ. 13 α') του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/24-12-2003), 

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ Λεωνίδας Τερζής  έχοντας υπόψη του:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 224,225,226,227, και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις ων άρθρων 2 και 206 του ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα  Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.                                                                 
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιε του ν.3812/09 καθόσον αφορά τις δίμηνες συμβάσεις για αντιμετώπιση εποχιακών κλπ. αναγκών .
 5. Την αριθμ. 38/1999 απόφαση μίζωνος ολομέλειας του ΑΣΕΠ με την οποία ερμηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2738/99.
 6. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α -28-12-2006): Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως η ισχύς της παρατάθηκε έως τις 31-12-2013 με την ΠΥΣ 40/2012, ΦΕΚ -255Α/31-12-2012
 7. Το με αρ. 1372/8-11-2017 έγγραφο μας περί προγραμματισμού προσλήψεων του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.
 8. Την  αρ. 15258/9-11-2017 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προς το ΑΣΕΠ
 9. Τις διατάξεις των άρθρων 8 Α παρ.4  β  αα και 23 του Π.Δ 136/2010 (ΦΕΚ 229/τ.Α/27-12-2010: Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
 10. Το υπ ΄αριθμ.1278/16-11-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Λασιθίου περί νομιμότητας της με αριθ.116/06-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΚΑΣ
 11.  Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007  περί προσλήψεων ,


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα  εξής δικαιολογητικά:
 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. .Επικυρωμένο       φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).
 3. Αποδεικτικό προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.
 4. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση]
ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τον ΔΟΚΑΣ. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ  του Δήμου Σητείας  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΔΟΚΑΣ που εδρεύει στην οδό Μ. Μερκούρη 11, στη Σητεία,  Τ.Κ. 72300 ,  τηλ 2843023775 στην κα Ρασούλη Αικατερίνη  καθημερινά από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία  τεσσάρων (4)   ημερών (ημερολογιακών) από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας  σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού Λασιθίου .

                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.
                                                                           Λεωνίδας Τερζής 
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Post Top Ad

.............