Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Hη μαθητική επιχείρηση Creta Xenia Authentic Experiences με την συμμετοχή μαθητών Α και Β Λυκείου του ΓΕΛ Μο-χού

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα μαθητική «Εικονική Επιχείρηση» του Σωμα-τείου Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece δημιουργήθηκε η μαθητική επιχείρηση Creta Xenia Authentic Experiences. Αποτελείται από 10 μαθητές της Α και Β Λυκείου του ΓΕΛ Μο-χού και υποστηρίζεται από τρεις εκπαιδευτικούς του σχολείου.


Πρόκειται για μια ηλεκτρονική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Η επιχείρηση απευθύνεται σε επισκέπτες-ταξιδιώτες και σε ντόπιους. Οι επισκέπτες-ταξιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέ-γουν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυθεντικές εμπειρίες της Κρήτης που θα παρέχουν άνθρωποι του τόπου που επισκέπτονται. Θα μπορούν να πραγματοποιούν ηλεκτρονική κράτηση καθώς και πλη-ρωμή της εμπειρίας. Εφόσον βιώσουν την εμπειρία θα μπορούν να την αξιολογήσουν στην ηλεκτρονι-κή πλατφόρμα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από ντόπιους που θέλουν να μοιρα-στούν με επισκέπτες ένα βίωμα, μια αυτόχθονη γνώση του τόπου τους. Μετά από προσεκτική αξιολό-γηση των αιτήσεων θα προσφέρονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι εμπειρίες στους επισκέ-πτες-ταξιδιώτες. Η διεύθυνση παραγωγής της επιχείρησης είναι υπεύθυνη να δημιουργήσει για την κάθε εμπειρία που προσφέρεται ένα σύντομο βίντεο 2-3 λεπτών για την προώθηση της.
Σκοπός της επιχείρησης είναι να συνδέσει την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση βιωματικού – ε-μπειρικού τουρισμού με την πρόσφορα αντίστοιχων εμπειριών από ντόπιους. Οι ντόπιοι αποκτούν την ευκαιρία να αναδείξουν όλα αυτά τα στοιχεία του τόπου τους που τον κάνει μοναδικό καθώς και να αποκτήσουν ένα εισόδημα. Οι επισκέπτες αποκτούν την ευκαιρία μέσω του διαδικτύου να επιλέ-ξουν να βιώσουν μια αξιολογημένη και ασφαλή αυθεντική εμπειρία! Η καινοτομία της επιχείρησης βασίζεται στην αυθεντικότητα των εμπειριών που επιθυμεί να προσφέρει στον επισκέπτη καθώς και ότι αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο - διαμεσολαβητή ανάμεσα στον επισκέπτη και τον ντόπιο. Η βασική αξία της επιχείρησης είναι ο σεβασμός στο φυσικό-κοινωνικό-πολιτισμικό και ανθρωπογενές περι-βάλλον του τόπου. Θέλουμε με ασφάλεια επισκέπτης και ντόπιος να ανταλλάξουν γνώσεις εμπειρίες και κυρίως αυθεντικές στιγμές!

Η επιχείρηση Creta Xenia ξεκινά την λειτουργία της από την έδρα της, την ευρύτερη περιοχή του Μοχού, και προσφέρει αρχικά πέντε εμπειρίες. Σκοπός της η σταδιακή επέκταση της σε όλη την Κρήτη. Οι εμπειρίες που προσφέρονται σήμερα:

Περπάτα στο μονοπάτι Ρόζα με την Φωτεινή
Μαγείρεψε σκιουφιχτά στο Μοχό με την γιαγιά Ειρήνη
Περπάτησε στον Μοχό με την Μαρία
Μάθε να χορεύεις Μοχιανό με τον Αντώνη
Τυροκόμησε στον Μοχό με τον ΑριστείδηΜετά από πολλές συζητήσεις της επιχειρηματικής ομάδας, αναζητήσεις στο διαδίκτυο και μία τηλεδιάσκεψη με εξειδικευμένη επαγγελματία στον βιωματικό τουρισμό καταλήξαμε στην τελική επι-χειρηματική ιδέα. Η συζήτηση ξεκίνησε αρχικά από την παραγωγή τοπικών προϊόντων και τουριστι-
κών υπηρεσιών ώστε να καταλήξει σε μία πλατφόρμα που «παίζει» τον ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα στον επισκέπτη και σε αυτόν που προσφέρει την εμπειρία. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με την ιδέα να αναλάβουν ρόλους και να διαπραγματεύονται για τις αποφάσεις της επιχείρησης. Οι μαθητές αναζη-τούν χορηγούς και έχουν αναλάβει το ρόλο να συζητούν με επαγγελματίες για να «στήσουν» την επι-χείρηση. Για παράδειγμα συζητούν με τον γραφίστα για το λογότυπο, με την εταιρεία κατασκευής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και με ντόπιους που μπορούν να προσφέρουν τις εμπειρίες τους. Συ-ντάσσουν το καταστατικό της επιχείρησης και εκδίδουν μετοχές. Αναζητούν μάλιστα χορηγούς για να συμμετέχει όλοι η εκπαιδευτική ομάδα στην εμπορική έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσαν οι μα-θητές προσβλέπουν στην επιχείρηση ως και μία πιθανή επαγγελματική λύση για το μέλλον καθώς ζουν σε μία τουριστική περιοχή. Πρόκειται για μία περιοχή που αναπτύχθηκε έντονα ο μαζικός τουρι-σμός και αναζητά πλέον εναλλακτικές προσεγγίσεις για ποιοτικότερο αλλά και φιλικότερο προς τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον τουρισμό.

Οι εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουμε το πρόγραμμα αυτό είμαστε οι Βουζαξάκης Γεώργιος (οικονομολόγος), Γιαννοπουλού Ειρήνη (Φιλόλογος) και Καγιαλής Ανδρέας (Χημικός). Tην προσπά-θεια μας στηρίζει ένθερμα ο Διευθυντής του σχολείου Πυνηρτζής Γιώργος. Σύμβουλος της επιχείρη-σης ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Απασχόλησης του Δήμου Χερσονήσου ο κ. Μουντρά-κης Ευθύμιος, ο οποίος με τις γνώσεις του και την εμπειρία του στον τουρισμό εμπνέει τόσο τους μα-θητές όσο και εμάς.
Ο δικός μας ρόλος προσπαθούμε να είναι συντονιστικός, συμβουλευτικός και εμψυχωτικός. Είναι μια μοναδική ευκαιρία και για εμάς να δούμε το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου μας να προσφέρεται ως μία βιωματική διαδικασία. Για παράδειγμα στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας υ-πάρχουν αναφορές για την επιχειρηματικότητα, για τα έσοδα-έξοδα των επιχειρήσεων και πλέον όλα αυτά οι μαθητές δεν τα διαβάζουν από ένα βιβλίο αλλά τα αντιμετωπίζουν στην πράξη. Ήταν μια ευ-καιρία και για εμάς να περπατήσουμε με τους μαθητές μας σε μονοπάτια της περιοχής, να αρμέξουμε και να τυροκομήσουμε στο χωριό που ζουν, αλλά και να χορέψουμε και να φάμε όλοι μαζί αναζητώ-ντας την αυθεντικότητα των εμπειριών που προσφέρει ο τόπος. Το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρη-σης του ΣΕΝ μας έδωσε την ευκαιρία να «βγούμε» στην τοπική κοινωνία και να ζητήσουμε να συνερ-γαστούμε και πραγματικά η τοπική κοινωνία είναι δίπλα μας και μας στηρίζει.

Οι μαθητές που συμμετέχουν είναι από την Α και Β Λυκείου: Γεωργουλάκη Γεωργία, Παπου-τσάκη Κυριακή, Πασχαλίδη Αναστασία-Μαρία, Διαμαντάκης Παύλος, Χατζάκη Μαρία, Χαμαλάκης Ευάγγελος, Φρουδαράκη Μιχαέλα, Θαλασσινάκης Αντώνιος, Σαρινάκης Γεώργιος, Γιακουμάκης Α-ντώνιος.
Το προϊόν της επιχειρηματικής ομάδας του ΓΕΛ Μοχού θα παρουσιαστεί στη Μαθητική Ε-μπορική Έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Εικονικής Επιχείρησης του ΣΕΝ στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos.
Αξίζει να σημειωθεί πως η όλη προσπάθειά μας στηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Χερσονήσου. Τους ευχαριστούμε θερμά.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γιώργος Πυνηρτζής
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
Η ''Πασιφάη'' το ''παλιότερο'' κρητικό μαγαζί στην Αθήνα.
Αμπάς: Ο καταρράκτης της νότιας Κρήτης με ύψος 145 μέτρων προκαλεί δέος
Το χωριό με το παράξενο όνομα που όλοι μιλούν Κρητικά αλλά κανένας δεν είναι απο την Κρήτη
Ένα μοναδικό αφιέρωμα στους κινηματογράφους της πόλης του Ηρακλείου
Τα Χεντέκια το σημερινό στάδιο Ελευθερίας της πόλης του Ηρακλείου
Οι προσφυγικές περιοχές του Ηρακλείου

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ