Σε Δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Μασταμπά και Καμινίων - Κρήτη πόλεις και χωριά

Κρήτη πόλεις και χωριά

Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ INTEΡNET

Επικοινωνήστε μαζί μας - kritipolis@hotmail.com
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Σε Δημόσια διαβούλευση η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Μασταμπά και Καμινίων

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Αντιδήμαρχο Ινιωτάκη Πέτρο ως Πρόεδρο, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Ξυλούρη Ιωάννη, Μανδαλάκη Γεώργιο, Garancini Gian Andrea Paolo, Πλερωνάκη Μυρωνία, Παττακό Μαρίνο, και το αναπληρωματικό μέλος Κασαπάκη Μιχαήλ.
Απόντων των κ.κ. Τσαπάκη Ιωάννη, Σισαμάκη Ευάγγελου, Κοκοσάλη Σαλούστρου Μαρία και Ψαρρά Ιωάννη, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 14/12/2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 111438/10-12-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου Ψυκάκος Βαγγέλης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.-

Θέμα 4o: Δημόσια Διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην περιοχή «Μασταμπάς» του Δήμου Ηρακλείου.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη με αριθμ.πρωτ. 111518/10-12-2018 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην περιοχή «Μασταμπάς» , από την οδό Παρασκευοπούλου στις οδούς:


- Σεργίου Κυβέλης από την συμβολή της με την οδό «Εμμ.Χαρ.Παπαδάκη» έως όπου χρειαστεί για να λειτουργήσει η λαϊκή αγορά.
- Βαλτετσίου από την συμβολή της με την οδό «Σεργίου Κυβέλης» η οποία είναι παράλληλη και συνδέονται μεταξύ τους.
Επίσης και οι δυο οδοί εκτός που είναι παράλληλες μεταξύ τους, η οδός (Σεργίου Κυβέλης) είναι παράλληλη με την Λ. Κνωσού και η οδός (Βαλτετσίου) είναι παράλληλη με την οδό Ερυθραίας


Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 το θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση για 10 ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για 10 ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς.

Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της :
1. Την με αριθμ. Πρωτ. 111518/10-12-2018 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
2. Την 25/2018 απόφαση της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου
3. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 4555/2018.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι O M O Φ Ω Ν Α

Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για δέκα (10) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην περιοχή «Μασταμπάς» , από την οδό Παρασκευοπούλου στις οδούς:

- Σεργίου Κυβέλης από την συμβολή της με την οδό «Εμμ.Χαρ.Παπαδάκη» έως όπου χρειαστεί για να λειτουργήσει η λαϊκή αγορά.
- Βαλτετσίου από την συμβολή της με την οδό «Σεργίου Κυβέλης» η οποία είναι παράλληλη και συνδέονται μεταξύ τους.


Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία
Ηράκλειο 14/12/2018
Ο Γραμματέας

Post Top Ad

.............