Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Σε Δημόσια διαβούλευση οι Λαϊκές αγορές των Καμινίων και της Ν.Αλικαρνασσού

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποφάσισε να τεθεί σε διαβούλευση για 10 ημέρες η παύση και μετακίνηση δύο λαϊκών αγορών, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς. Συγκεκριμένα:

1) Δημόσια Διαβούλευση για την προσωρινή παύση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας που διεξάγεται στη περιοχή «Καμίνια» του Δ. Ηρακλείου.
2) Δημόσια Διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τρίτης που διεξάγεται στη Δημοτική Ενότητα της Ν. Αλικαρνασσού
από τις οδούς Δημοκρατίας-Καρίας στο Δημοτικό ακίνητο μπροστά από το κατάστημα κράτησης (φυλακές) Ν. Αλικαρνασσού, εκτάσεως 18 περίπου στρεμμάτων.

Σας επισυνάπτουμε τις αποφάσεις για τη διαβούλευση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής και τις εισηγήσεις της υπηρεσίας.


Περί της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας στη περιοχή
“Καμίνια“ Ηρακλείου.


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων». 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης”. 
3. Τις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 76 του Ν.3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης”.
4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄)
5. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄)
6. Την αρ.πρωτ.96879/29.8.2016 απόφαση Δημάρχου Ηρακλείου ¨Περί
ορισμού Αντιδημάρχων και παροχή εξουσιοδότησης προς αυτούς΄΄
7. Την υπ. αρ 370/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου περί
εξουσιοδότησης του Πολιτικού Προϊσταμένου του Τμήματος Αδειοδοτήσεων
και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων για την εν γένει αδειοδότηση
του υπαιθρίου εμπορίου
8. Την υπ.αρ. 20/23-08-2018 Απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής
Κοινότητας Ηρακλείου περί προσωρινής παύσης της λειτουργίας της
Λαϊκής Αγοράς της Δευτέρας στη περιοχή “Καμίνια“ ΗρακλείουΗ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λαμβάνοντας υπόψη :

την υπ.αρ. 20/23-08-2018 Ομόφωνη Απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου ….. «να παύσει προσωρινώς την λειτουργία της η λαϊκή αγορά της ∆ευτέρας στην περιοχή των Καµινίων, έως ότου βρεθεί η καλύτερη
δυνατή λύση – πρόταση για την µετακίνηση της, συνεργαζόµενοι όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς που προαναφέρθηκαν. Όταν θα υπάρξει αυτή η προϋπόθεση, δηλαδή πρόταση συµφωνηµένη από όλους τους φορείς, θα εξεταστεί από το Συµβούλιο µας, για έκδοση ανάλογης απόφασης µετεγκατάστασης της Λαϊκής Αγοράς της ∆ευτέρας» …..

καλείται να θέσει σε Δημόσια Διαβούλευση την ως άνω Απόφαση και γενικά να προβεί σε όλες τις δέουσες σχετικές ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΑΚΗ


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Apollonia Farm με 14 βραβεία - World Travel Market London 2018 - Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο τουρισμός ............. ............. .............
ΠΡΟΣΩΠΑ Ο Αλέξανδρος Λύρα ξεσηκώνει TSUNAMI- Ο καλλιτέχνης Γιάννης Χαρούλης - Άγιε Μηνά μπεγιροκαβαλάρη ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........

ΤΟ ΝΕΟ SITE ΣΗΤΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

.............
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Επίσκεψη στο χωριό Ζήρος ............. Αφιέρωμα στο χωριό Άγιος Θωμάς ............. Το Καβούσι του δήμου Ιεράπετρας ............. Αρχάνες και η γύρω περιοχή της .............