Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Συστάθηκε επιτροπή στον Δήμο Μαλεβιζίου για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε συμπολίτες με χαμηλά εισοδήματα και παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος

Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί τους δυνητικά δικαιούχους, βάση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 & της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08-02-2018 (ΦΕΚ Β' 474/14.02.2018) να υποβάλουν αίτηση στον Δήμο υπόψη της αρμόδιας επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με αρ. 365/2018 απόφαση Δημάρχου Μαλεβιζίου.Οι προς εξέταση δικαιούχοι για να υποβάλουν σχετική αίτηση πρέπει:

1.  Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή μέχρι και τις 14/02/18.
2. Η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου
3. Εισοδηματικά κριτήρια και Περιουσιακά κριτήρια
  Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρ. 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ» ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού κατά το φορολογικό έτος 2017 όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3 της αρχικά αναφερόμενης ΚΥΑ έως τα όρια του πίνακα του άρ. 2.

Διαδικασία αξιολόγησης και αποδοχή ή απόρριψη αίτησης:

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής: Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλλουν, προς την Επιτροπή, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 (διατίθεται από τον Δήμο).
2.Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
3.Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
4.Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
5.Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
7.Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
8.Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
9.Λογαριασμός ΔΕΗ πρόσφατος.

   Η Επιτροπή κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της ης ΚΥΑ και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.
Οι Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί ανά μήνα τις αποφάσεις στην Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Διαδικασία αποδοχής αίτησης και καταβολής ειδικού βοηθήματος

Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο εκπρόσωπος Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής, διενεργεί έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ως άνω ευπαθών καταναλωτών, εφόσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια αναζητώντας τα στοιχεία αυτά από τον τελευταίο Προμηθευτή στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές και καθορίζει αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ, το ύψος του ποσού του ειδικού βοηθήματος.
Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεση τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ.
Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε., ο οποίος έχει ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής. Ο Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα ενημερώνεται για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε για εκτέλεση. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 4 της  ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08-02-2018  (ΦΕΚ Β' 474/14.02.2018).

Υποβολή αιτήσεων-Πληροφορίες: Τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και ώρες 10:00-13:00, στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, Πλατεία Κατσαμάνη, Κοινωνική Υπηρεσία-Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2813-400684)

   Οι αιτήσεις θα κατατίθενται για διευκόλυνση των πολιτών στο ως άνω σημείο με την σημείωση: Υπόψη επιτροπής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και κατόπιν θα μεταβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγησή τους.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής - Ξενοδοχειακές επενδύσεις - Ποιοτική διαμονή σε ξενοδοχείο ............. ............. .............
ΠΡΟΣΩΠΑ Για τη Χαρούλα Βερίγου (Ζωή Δικταίου)- Νέο τραγούδι Ελευθερία ή θάνατος - Σοφία Μανουσάκη ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Επίσκεψη στο χωριό Καρύδι ............. Επίσκεψη στο χωριό Μάρθα ............. Σητεία η πόλη με τα χιλιάδες σκαλοπάτια ............. Η Κριτσά απο τα μεγαλύτερα χωριά της Κρήτης .............