Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Η εταιρία Βιοκαλλιεργητές Σητείας απο το 1999, η πορεία της, οι απολύσεις, και το αύριο...

Ιδρύθηκε το 1999 από 26 ελαιοπαραγωγούς της περιοχής, με τη συμμετοχή της Μονής Τοπλού. Κατασκεύασε ελαιοτριβείο και εμφιαλωτήριο-τυποποιητήριο ελαιολάδου, καθώς και μονάδα παραγωγής ξιδιού. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της ξεπερνούν τα 1.500 τ.μ., συμπεριλαμβάνοντας ελαιοτριβείο 250 τ.μ. με δυνατότητα παραγωγής ενός τόνου ελαιολάδου ανά ώρα και δυο μονάδες εμφιάλωσης, ικανές ν' αποδίδουν συνολικά περί τις 5.200 φιάλες ελαιολάδου ανά ώρα. Τα προϊόντα της φέρουν τις εμπορικές επωνυμίες «Τοπλού» και «Toplou», προβάλλοντας το όνομα της Ιεράς Μονής που τη στεγάζει. Εξάγει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της, κυρίως στις χώρες Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ και Νότια Κορέα.

Η εταιρεία εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην Ιερά Μονή Τοπλού στην περιοχή της Σητείας του νομού Λασιθίου της Κρήτης. Κύρια δραστηριότητά της είναι η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου, από βιολογικές και συμβατικές καλλιέργειες ελαιοδένδρων της περιοχής και άλλων περιοχών της χώρας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για το 2015, που δημοσιοποιήθηκαν από το ΓΕΜΗ στα τέλη του Ιανουαρίου 2017, η εταιρεία το 2015 κατέγραψε διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεών της. Επίσης, διεύρυνε εντυπωσιακά την κερδοφορία της, ιδιαιτέρως τη λειτουργική προ εκτάκτων δαπανών και εσόδων.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 13ο ισολογισμό της, τα έσοδα της κρητικής βιομηχανίας το 2015 ανήλθαν σε 17,6 εκατ. περίπου ευρώ, από 15,6 εκατ. περίπου ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 13,3% σε ποσοστό και 2,1 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία. Το 97,3% των εσόδων της (17,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 2,7% (0,5 εκατ. περίπου ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες. Επίσης, μόνο το 3% των εσόδων της (0,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, καθώς το υπόλοιπο 97% (17,1 εκατ. περίπου ευρώ) αντλήθηκε από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.


Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,8 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών της τάξεως του 1,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+43,3% ή +0,55 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους ανήλθε στο 10,3%, από 8,2% το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, διαμορφώθηκαν το 2015 σε 1,02 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (4% των εσόδων), ενισχυμένα κατά 62,1%. 

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων, ήταν ύψους 1,51 εκατ. ευρώ (ενισχυμένα κατά 67,1%). 

Οι λογαριασμοί έκτακτων εσόδων και εξόδων περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, έκτακτα έσοδα 0,76 εκατ. ευρώ, αλλά και απομείωση περιουσιακών στοιχείων 1,22 εκατ. ευρώ, που αφορούσε κυρίως πρόβλεψη υπολοίπου ζημιών από διεκδικήσιμες δικαστικώς, πλην όμως επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις έναντι γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία Lukullus, η οποία από το 2011 έχει τεθεί σε διαδικασία πτώχευσης. Μετά τις πρόσθετες προβλέψεις της χρήσης 2015, αυτές καλύπτουν πλέον το 90% των σχετικών ζημιών.
Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,14 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,17 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2014).
Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,71 εκατ. ευρώ (έναντι 0,31 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών 0,62 εκατ. ευρώ (έναντι 0,21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο), ενισχυμένων κατά 128,6% και 200%, αντιστοίχως. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,85 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 25,8% και 22,4%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 4% και τα καθαρά κέρδη το 3,5%. 

Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λαμβανομένων υπόψη των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων της, ήταν 27,9%, έναντι 15,1% τη χρήση 2014, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 12,6%.
Η Bio Sitia είχε πρόεδρο τον Φιλόθεο κατά κόσμον Μιχ. Ν. Σπανουδάκη και αντιπρόεδρο τον Χαρ. Ι. Λεβεντάκη, ο οποίος πλέον σήμερα κατέχει την θέση του προέδρου. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 30 εργαζόμενους, έναντι επίσης 30 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 0,63 εκατ. ευρώ, έναντι 0,65 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Επίσης, για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,07 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 και προηγούμενων χρήσεων διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα 0,58 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιστοιχούν σε 33.935 περίπου ευρώ ανά εργαζόμενο, τα κέρδη προ φόρων σε 21.545 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 20.600 ευρώ ανά εργαζόμενο.
Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας BIO SITIA - ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 115,6 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν κέρδη της τάξεως των 9,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων και το 22,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων. 

Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 28,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της. Το αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,4% των πωλήσεων και το 19,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και αποσβέσεων τα 11 αυτά χρόνια ήταν κέρδη ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, χάρη στα οποία άντεξε και απόσβεσε τις απώλειες από τη χρεοκοπία μεγάλου πελάτη της στη Γερμανία.


Με κριτήριο τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 18,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,7 εκατ. περίπου ευρώ, κατέγραψε το 2012. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως του 1,2 εκατ. ευρώ.
Στα μέσα του 2016 δήλωνε επιφυλακτική για τις επιδόσεις της το περασμένο έτος, λόγω των αβεβαιοτήτων για την πορεία της εγχώριας και της διεθνούς οικονομίας.

ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η συνέντευξη του Προέδρου της εταιρείας Βιοκαλλιεργητές Σητείας ΑΕ κυρίου Χαρ. ΛεβαντάκηΗ συνέντευξη δόθηκε στον δημοσιογράφο Ηλία Μεγαγιάνη και στο ραδιοφωνικό σταθμό style 100 fm

-Κύριε Λεβαντάκη εκπροσωπείτε μια Εταιρεία, την «BIOSITIA», που καλώς ή κακώς η πορεία της ενδιαφέρει σοβαρά πολλούς και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την τοπική οικονομία, καθότι εμπορεύεται το ελαιόλαδο. Προ διετίας άρχισε να γίνεται η πρώτη κουβέντα για τη λειτουργία της. Τι ακριβώς συνέβη;AΠΑΝΤΗΣΗ
-Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η παρουσία μου εδώ απόψε έχει σκοπό και μόνο να βάλει ένα τέλος σε όλα αυτά τα ψέματα και τις συκοφαντίες που σπιλώνουν συστηματικά και οργανωμένα, όχι μόνο εμάς, αλλά και τη «BIOSITIA» και την Εκκλησία μας. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γραφτεί και ειπωθεί άπειρες ανακρίβειες και ψέματα από πολλούς γνωστούς μεταξύ τους, που φαίνεται να λειτουργούν συντονισμένα και μετά από συνεννόηση. Και που μιλούν για πράγματα που ούτε γνωρίζουν, ούτε τους αφορούν.
Επειδή όμως από την πολλή λάσπη κάτι μένει, πρέπει κάποιος να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Η νέα διοίκηση της Εταιρείας αποτελείται από Βιοκαλλιεργητές, Ιδρυτικά Μέλη της Εταιρείας, που την στηρίζουν από την αρχή έως και σήμερα. Πολλοί από εμάς έχομε θυσιάσει την επαγγελματική μας καριέρα για να στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια, γιατί ιδρύσαμε και πονάμε αυτήν την εταιρεία και θέλουμε να την δούμε να λειτουργεί ανεξάρτητη από συμφέροντα και δυνατή.


ΕΡΩΤΗΣΗ
-Αυτή είναι η ευχή όλων. Μιλήσατε για νέα διοίκηση και ερχόμαστε να κάνουμε ένα flash back στον χρόνο. Προ διετίας περίπου που ξεκίνησε αυτή η αναμπουμπούλα με τη «BIOSITIA». Θέλετε να κάνουμε μια αναφορά σε όσα διαδραματίστηκαν τότε;


AΠΑΝΤΗΣΗ
-Ναι, βέβαια. Όλη η ιστορία με τη «BIOSITIA», ξεκίνησε το 2016. Τον Ιούνιο του 2016 μας ζήτησαν να δώσουμε έγκριση, για τη δημιουργία ενός παραρτήματος της εταιρείας μας στην Γερμανία, που θα είχε το όνομα των Βιοκαλλιεργητών και της Μονής Τοπλού, αλλά δεν θα ανήκε ούτε στο Μοναστήρι, ούτε στους Βιοκαλλιεργητές. Ήθελαν η πλειοψηφία να ανήκει σε ιδιώτη. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο η «BIOSITIA» δεν μπορούσε ποτέ να δώσει μία τέτοια άδεια και αρνήθηκε. Μάλιστα, ήταν η πρώτη σχεδόν φορά, που λειτούργησαν ουσιαστικά τα θεσμικά όργανα της εταιρείας. Η πρόταση ιδιωτικοποίησης της «BIOSITIA» απορρίφθηκε πανηγυρικά και από το Δ.Σ. και από την Γ.Σ. της Εταιρείας.
Έτσι διαφυλάχθηκε η περιουσία της Εταιρείας, της Μονής Τοπλού και των Μετόχων. Θυμίζω ότι η Ιερά Μονή Τοπλού, είναι εκείνη που ως Μεγαλομέτοχος και ως παρέχουσα το όνομα και το κύρος της, διαφοροποιεί την «BIOSITIA» από όλες τις άλλες Εταιρείες του χώρου. Οι αποφάσεις αυτές φαίνεται δεν
άρεσαν σε ορισμένους. Μάλιστα, η Εταιρεία για την οποία ζητήθηκε η άδεια, που ποτέ δεν δόθηκε, ιδρύθηκε παρόλα αυτά στη Γερμανία με το όνομα της Μονής, δηλαδή ονομάστηκε «Μονή Τοπλού Ε.Π.Ε.», στα Γερμανικά βέβαια, δηλ. «Kloster Toplou», και έκλεισε μετά από απίστευτες πιέσεις, μόλις πριν από λίγους μήνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ
-Και αυτό είναι μια σύννομη πράξη;


AΠΑΝΤΗΣΗ
-Βεβαίως, αφού ούτε η Μονή Τοπλού, ούτε και η «BIOSITIA» δεν παρείχε μια τέτοια αδειοδότηση. Δεν μπορεί κανείς να δημιουργεί μια ανταγωνιστική εταιρεία μέσα στην Εταιρεία μας για να λειτουργεί παράλληλα στη Γερμανία. Αυτό είναι αντισυμβατικό και σίγουρα παράνομο.


ΕΡΩΤΗΣΗ
-Αυτό ήταν το «μήλον της Έριδος» μέ τήν ἄλλη πλευρά;


AΠΑΝΤΗΣΗ
-Όχι μόνον αυτό. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017, μάθαμε για πρώτη φορά, ξεκάθαρα για το ύψος της των 2,60 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, που η εταιρεία μας έχασε το 2010, από τον τότε μεγάλο και σχεδόν μοναδικό πελάτη της, την εταιρεία Lukullus GmbH.
Ήταν οι ίδιοι που πριν από λίγους μήνες πριν, το 2010, δεν είχαν πληρώσει τις επιταγές που χρωστούσαν στην Ένωση Σητείας, ύψους 2,50 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου και την οδήγησαν στο κλείσιμο. Και μετά αναρωτιέται ο κ. Πετυχάκης γιατί έκλεισε η Ένωση Σητείας.
5,10 εκατομμύρια Ευρώ χάθηκαν από τη Σητεία το έτος 2010. Εβδομήντα (70) εργαζόμενοι της Ένωσης βρέθηκαν ξαφνικά στην ανεργία. Τότε, από όσο γνωρίζω εγώ, κανείς δεν βγήκε στα ραδιόφωνα και στις πλατείες της Σητείας να φωνάξει και να καλέσει τον κόσμο να διαμαρτυρηθεί, να ξεσηκωθεί και να αντιδράσει.
Ούτε και ο κ. Πετυχάκης, που σήμερα βγαίνει και λέει διάφορα χωρίς να γνωρίζει. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για 100 ή 200 χιλιάδες Ευρώ. Τότε χάθηκαν 5,10 εκατομμύρια ξαφνικά από την Σητεία και πήγαν, όπως φαίνεται, κατευθείαν στην Γερμανία. Εβδομήντα (70) Σητειακοί εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά του και φυσικά χιλιάδες παραγωγοί, Σητειακοί, έμειναν απλήρωτοι.
Σήμερα, η «BIOSITIA» λειτουργεί μια χαρά, εμφιαλώνει και διώχνει στο εξωτερικό εκατοντάδες φορτηγά εμφιαλωμένου ελαιολάδου, πληρώνει τους πάντες και τα πάντα μετρητοίς, δεν δανείζεται από πουθενά, δεν χρωστάει πουθενά και αναπτύσσεται συνεχώς για το δικό της συμφέρον και όφελος, όχι για το όφελος κανενός άλλου.
Και παρόλα αυτά ορισμένοι σήμερα, άλλοι επώνυμα και άλλοι ανώνυμα διαβάλουν, συκοφαντούν και καλούν σε ξεσηκωμό τον κόσμο. Πού, όμως, ήταν όλοι αυτοί, όταν χάθηκαν τα 5,1 εκατομμύρια Ευρώ από την Ένωση και από την «BIOSITIA»; Πού ήταν όλοι αυτοί όταν έκλεισε η Ένωση; Και γιατί εμφανίστηκαν ξαφνικά τώρα και σπέρνουν ψέματα και πανικό. Μήπως τελικά, κάτι άλλο συμβαίνει; Αλλά ό,τι σπέρνουν θα θερίσουν.ΕΡΩΤΗΣΗ
-Η πολύκροτη αυτή υπόθεση του παραδεδομένου απλήρωτου εμπορεύματος, που είχε απώλεια πάνω από 2,6 εκατομ. Ευρώ, πόσο επηρέασε την πορεία της Εταιρείας το μεσοδιάστημα από το 2010 έως το
2017;

AΠΑΝΤΗΣΗ
-Κοιτάξτε. Όλα αυτά προφανώς χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, καθώς αποτελούν σύνθετες οικονομικές και επιχειρηματικές πρακτικές και λογικές. Είναι γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια ήταν δύσκολα, διότι η «BIOSITIA» αναγκάστηκε να δανείζεται πολύ μεγάλα ποσά από τον πελέτη της, προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τη δραστηριότητά της, πληρώνοντας αντίστοιχα τόκους πολύ μεγάλα ποσά.

ΕΡΩΤΗΣΗ
-Δηλαδή δανείστηκε από τον πελάτη που είχε την απώλεια των 2,6 εκατομμυρίων Ευρώ;


AΠΑΝΤΗΣΗ
-Όχι, από το νέο πελάτη της, προκειμένου να μπορέσει συνεχίσει τη λειτουργία της. Όμως όλα αυτά τα θέματα χρήζουν ειδικής ανάλυσης, προκειμένου να μπορέσουμε να απαντήσουμε με ακρίβεια ποιές ακριβώς ήταν οι επιπτώσεις στην πορεία της Εταιρείας. Το σίγουρο είναι ότι τα ποσοστά κερδοφορίας ήταν πάρα πολύ μικρά, απαράδεκτα μικρά, όλα αυτά τα χρόνια. Η Εταιρεία μας έπρεπε να δανείζεται πολύ μεγάλα ποσά για να μπορέσει να λειτουργήσει, κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει. Όλα αυτά είναι προς διερεύνηση προφανώς.

ΕΡΩΤΗΣΗ
-Υπάρχει ένας διαχειριστικό έλεγχος για αυτό τον σκοπό;


AΠΑΝΤΗΣΗ
-Όχι, δεν έχουμε διατάξει διαχειριστικό έλεγχο, αν και πάρα πολλοί είναι αυτοί που συμβούλευαν γι’ αυτό το θέμα. Το ζητούμενο είναι ότι σίγουρα χρειάζεται διερεύνηση η όλη υπόθεση.

ΕΡΩΤΗΣΗ
-Και θα γίνει;

AΠΑΝΤΗΣΗ

-Ναι, θα γίνει, διότι είναι απαίτηση και των Γενικών Συνελεύσεων και των Μετόχων της Εταιρείας.


ΕΡΩΤΗΣΗ
-Αυτό θα είναι το πιο δίκαιο και για τις δύο πλευρές…


AΠΑΝΤΗΣΗ
Αυτή την ώρα δεν κατηγορούμε και δεν ονοματίζομε τίποτα, μιλάμε μόνο για πραγματικά γεγονότα που έχουν αναγραφεί στα επίσημα έγγραφα και τις καταστάσεις της Εταιρείας.


ΕΡΩΤΗΣΗ
-Πως προέκυψε η νέα διοίκηση;


AΠΑΝΤΗΣΗ
Μπροστά σε όλα αυτά, δυστυχώς οι διαφωνίες με τις νόμιμες αποφάσεις της «BIOSITIA», οι οποίες συνεχίστηκαν δυστυχώς. Στις 3 Φεβρουαρίου 2017, συγκαλείται Διοικητικό Συμβούλιο, όπου ξαφνικά παραιτούνται ταυτόχρονα 3 Μέλη από τα 5 του Συμβουλίου. Έτσι ουσιαστικά το Δ.Σ. διαλύθηκε, αφού τα εναπομείναντα Μέλη του (δηλαδή η κα Κουρτζή και εγώ) ήταν λιγότερα από τρία, που απαιτεί ο Νόμος επιτάσσει, για να υφίσταται το όργανο.
Η Εταιρεία εξαναγκάστηκε σε εκλογές, για τη συγκρότηση νέου Δ.Σ. Τις αλλαγές στη διοίκηση της Εταιρείας τις επέβαλαν οι ξαφνικές και αναίτιες παραιτήσεις και τίποτα άλλο. Προφανώς, μόνο οι ίδιοι οι παραιτηθέντες, γνωρίζουν γιατί παραιτήθηκαν και εγκατέλειψαν το πλοίο.
Το νέο Δ.Σ. ανέλαβε καθήκοντα τον Απρίλιο του 2017 και δεν άλλαξε τίποτα απολύτως στην οργάνωση της εταιρείας. Όλοι έμειναν στις θέσεις τους.
Δυστυχώς, παρα πολύ γρήγορα εμφανίσθηκαν τα μεγάλα προβλήματα που άφησε το προηγούμενο Δ.Σ., στο νέο Δ.Σ. για να αντιμετωπίσει. Ταμείο 4.000
Ευρώ, χρέος προς τον κύριο πελάτη μας, ύψους 1.000.000 Ευρώ περίπου, ο οποίος έπαυσε τις πληρωμές των εμπορευμάτων που παραδίδαμε για δύο περίπου μήνες και συγχρόνως εκκρεμούσε η εκτέλεση παραγγελιών 1.000 τόνων, που έπρεπε να εκτελεσθούν σε διάστημα μόλις σαράντα ημερών.
Το Δ.Σ. για πρώτη φορά, με σωστή οργάνωση και λειτουργία, αντιμετώπισε όλα αυτά τα ανυπέρβλητα προβλήματα με μεγάλη επιτυχία. Παρόλο που και τότε, κάποιοι έλεγαν στον κόσμο και στους Συνεταιρισμούς, να πάνε να δώσουν το λάδι τους όπου μπορούσαν, γιατί η «BIOSITIA» δεν είχε χρήματα να το αγοράσει, κι αυτό είναι γνωστό.
Οι ψευδείς διαδόσεις, ότι η εταιρεία θα διαλυόταν, θα εξαγοραζόταν -και δεν ξέρω εγώ τι- ξεπέρασαν τη Σητεία και την Κρήτη και έφθασαν οι φήμες αυτές ακόμα και στο εξωτερικό. Οι ίδιοι οι πελάτες μας, ρωτούσαν αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Όπως τώρα, έτσι και τότε, κάποιοι είχαν βάλει στόχο, να διαλύσουν ή να βάλουν στο χέρι την «BIOSITIA». Τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Και το βέβαιο είναι, ότι αυτοί δεν νοιάζονται ούτε για το Μοναστήρι, ούτε για την Σητεία, ούτε για την Εκκλησία. Θα έλεγα ότι δεν έχουν, ούτε ιερό, ούτε όσιο.
Ακόμα και με τους εργαζόμενους, παρόλα όσα παραπλανητικά και ψευδώς λέγονται, η εταιρεία διευθέτησε το θέμα, με πλήρη συναίνεση. Οι εργαζόμενοι τελικώς ικανοποιήθηκαν πλήρως. Όσοι ήθελαν να μείνουν έμειναν και όσοι ήθελαν να φύγουν έφυγαν και αποζημιώθηκαν πλήρως.


ΕΡΩΤΗΣΗ
-Θυμάμαι όμως ότι έγινε λόγος για απολύσεις προσωπικού και αυθαίρετες προσλήψεις εποχιακών. Τι ακριβώς έγινε;


AΠΑΝΤΗΣΗ
-Όντως υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ της νέας διοίκησης και εργαζομένων, όμως, εν κατακλείδι, η νέα διοίκηση λειτούργησε εντελώς συναινετικά. Καθίσαμε στο τραπέζι και είπαμε ποιοί θέλουν να μείνουν. Όσοι ήθελαν να παραμείνουν έμειναν στην Εταιρεία μας και εργάζονται κανονικά, και όποιοι δεν ήλεθαν να μείνουν αποζημιώθηκαν και έφυγαν, για να αναζητήσουν το εργασιακό μέλλον τους κάπου αλλού. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά.

ΕΡΩΤΗΣΗ
-Ποιός είναι ο σχεδιασμός σας και πώς θα κινηθείτε στο μέλλον;


AΠΑΝΤΗΣΗ
-Η «BIOSITIA» ολοκλήρωσε την χρονιά που πέρασε απολύτως επιτυχώς, παρά τα πολύ μεγάλα προβλήματα που οι παράλογες απαιτήσεις περί ιδιωτικοποίησης μας δημιούργησαν. Τη χρονιά αυτή συνεχίζουμε κανονικότατα. Έχουμε αγοράσει ήδη πάνω από 1.000 τόνους λάδι ΠΟΠ Σητείας, εξαιρετικής ποιότητας, επιλέγοντας ήδη από την αρχή της περιόδου, τις καλύτερες προσφερόμενες ποσότητες και σε πλέον ευνοϊκές για τους παραγωγούς τιμές της αγοράς.
Δυστυχώς, η παγκόσμια αγορά του ελαιολάδου, δεν ρυθμίζεται από την «BIOSITIA», ούτε από την Κρήτη, ούτε καν από την Ελλάδα. Την ρυθμίζουν οι διεθνείς καταστάσεις και κυρίως η παραγωγή σε Ισπανία και Ιταλία καθώς και, όπως διαβάζουμε εσχάτως σε εφημερίδες, οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, όπως το Μαρόκο και η Τυνησία. Το λάδι είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Όταν για παράδειγμα, η Ισπανία έχει μεγάλη παραγωγή ή η παγκόσμια ζήτηση
ελαττώνεται, η τιμή του πέφτει.
Το θέμα αφορά, ολόκληρη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με την «BIOSITIA». Πότε λοιπόν θα σταματήσουν να ψευδολογούν, να συκοφαντούν και να δυσφημούν την «BIOSITIA»; Τι θέλουν λοιπόν όλοι αυτοί;
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι, στη διάθεση και στην προώθηση του ελαιολάδου μας, μπορούν να βοηθήσουν όσο μπορούν και οι καταστηματάρχες της Επαρχίας Σητείας (εστιατόρια, ξενοδοχεία και τα άλλα καταστήματα εστίασης), που βάσει της νομοθεσίας πρέπει να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο λάδι. Το εμφιαλωμένο ποιοτικό λάδι ΠΟΠ Σητείας, όταν τοποθετηθεί στα καταστήματά μας, αποτελεί ζωντανή διαφήμιση, τόσο για το ίδιο το προϊόν, όσο και για τον τόπο μας, πέραν της κατανάλωσης που επιτυγχάνεται, που βοηθά Συνεταιρισμούς και παραγωγούς.
Όλοι μας έχουμε χρέος να βοηθήσουμε την κατάσταση σήμερα και συμβάλλουμε στην προβολή των τοπικών μας προϊόντων.ΕΡΩΤΗΣΗ
-Τι γίνεται σήμερα με το κοινωνικό προφίλ της Εταιρείας που διατηρούσε υψηλές τιμές; Έχουν διατηρηθεί τα συμβόλαια ή έχουν αντικατασταθεί από καινούργια;


AΠΑΝΤΗΣΗ
-Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εν μέρει το ερώτημά σας έχει απαντηθεί προηγουμένως. Όλοι λίγο-πολύ ξέρουν τις τιμές. Η Εταιρεία μας συνδυάζει το γεγονός ότι είναι μοναστηριακή και ότι εμφιαλώνει και διακινεί ένα υψηλής ποιότητας προϊόν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν τη λειτουργία μας, που είναι ξικάθαρη σε σχέση με τους όλους άλλους.
Η χρονιά ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η «BIOSITIA», σήμερα αλλάζει σελίδα και λειτουργεί κανονικά. Έχει αντισταθεί με επιτυχία σε όλες τις αντιξοότητες και πιέσεις και διαψεύδει με πράξεις, όλους αυτούς που την δυσφημούν και θέλουν την διάλυση και την υποταγή της. Πλέον στην Εταιρεία λειτουργούν νόμιμες θεσμικές διαδικασίες. Η «BIOSITIA» με νέα εταιρική ταυτότητα, νέο brand name, νέα προϊόντα και με νέο site που ολοκληρώνεται σύντομα, αποδέχεται τις προκλήσεις του μέλλοντος με αισιοδοξία. Συμμετέχει σε εκθέσεις, οργανώνεται με κατάλληλο προσωπικό και με έμπειρους ανθρώπους της αγοράς, διευρύνει το δίκτυο πωλήσεων και επιχειρεί άνοιγμα σε νέες αγορές, ενώ μέχρι σήμερα εμπορικό τμήμα της εταιρείας, απλά δεν υπήρχε. Τόσα πολλά πράγματα, σε τόσο μικρό χρόνο και με τόσες δυσκολίες.
Εάν οι νέες αγορές, τα νέα συμβόλαιοα το πελατολόγια είναι ικανό να αποροφήσει. Τόσα πολλά πράγματα, σε τόσο μικρό χρόνο και με τόσες δυσκολίες. Εμείς κάναμε τιο αυτονόητο κρατήσαμε το υφιστάμενο πελατολόγιο και ταυτόχρονα κάναμε νέο άνοιγμα. Αυτά τά πράγματα χρειάζοντια χρόνο, προπάθεια, ωριμότητα, σε τόσο μικρό χρόνο και με τόσες δυσκολίες. Αλλά και σ’ αυτό το σημείο έχουμε αναδειχθεί πρωταθλητές των διαδικασιών. Όπως σας είπα έχουμε προσλάβει νέους συνεργάτες, έμπειρους ανθρώπους της αγοράς. Όπως προείπα, δεν υπήρχε καν εμπορικό τμήμα. Αντί αυτής της πραγματικότητας, ο Σητειακός σήμερα διαβάζει τα γνωστά λασπολογικά και αποσταθεροποιητικά δημοσιεύματα. Ορισμένοι συμπολίτες μας, γράφουν και μιλούν χωρίς εγκράτεια, κάνουν πρωτοσέλιδα σε τοπικές εφημερίδες ανώνυμα δημοσιεύματα του FB, για τη «BIOSITIA», χωρίς ποτέ να ζητήσουν να μάθουν την αλήθεια. Όμως, με αυτόν τον τρόπο, παραπλανούν τους συμπολίτες μας και έτσι αποδoμούν την προσπάθεια που γίνεται. Η δυσφήμιση που γίνεται ζημιώνει την Εταιρεία μας (πελάτες, αγορές, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία της εταιρείας, κ.λπ.) και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να προστατεύσει τον εαυτό της. Μήπως πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική και να στηρίζουμε αυτή την εταιρεία και τις πραγματικές προσπάθειες που καταβάλλονται τώρα;
Αυτοί που λειτουργούν με τον τρόπο αυτό δεν συνεισφέρουν στον τόπο μας, αντιθέτως καταστρέφουν τις υγιείς προσπάθειες, και βέβαια ζημιώνουν ανεπανόρθωτα τη «BIOSITIA», την Μονή Τοπλού και την Εκκλησία. Ανοίγουν τους ασκούς του αιόλου και τον δρόμο στους τυχοδιώκτες, στους εχθρούς και στα σκοτεινά συμφέροντα, των ελαχίστων, έναντι των πολλών και έναντι της ιδίας της Ιεράς Μονής Τοπλού.
Διότι για το μοναστήρι τελικώς όλοι έχουν κάτι να πουν. Οι συγκεκριμένοι το βλέπουν κάτω από το πρίσμα των συμφερόντων τους πάντα. Άλλοτε είναι μοναστήρι του λαού και άλλοτε μοναστήρι του χρήματος και των συμφερόντων, δηλαδή σύγχρονος «Ναός του Σολομώντος», ανάλογα με τον χρόνο, τα πρόσωπα και τις ιδιαίτερες καταστάσεις που καλούνται να υπηρετήσουν, κλυδωνίζοντας την πίστη, την εμπιστοσύνη, τις ηθικές και τις εκκλησιαστικές αξίες.ΕΡΩΤΗΣΗ
-Το τελευταίο ερώτημα μου έχει σχέση με τον στόχο της Εταιρείας σας για υγειή πορεία και κερδοφορία στους μετόχους της. Πότε νομίζετε ότι θα έχετε τη δυνατότητα να δώσετε απτά αποτελέσμα που θα αποτελούν απάντηση σε κάθε αρνητικό δημοσίευμα;


AΠΑΝΤΗΣΗ
* Η παλαιά λογική κατηγορήθηκε στη συγκέντρωση που οργάνωσε πριν μερικούς μήνες ο Δήμος Σητείας, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή και προώθηση του βιολογικού και του ΠΟΠ λαδιού διαπίστωσαν ότι τελικά η αγορά του λαδιού φθήνει, διότι ακολουθήθηκαν κάποιες λάθος πρακτικές. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι θα προσπαθήσουμε για αυτά που αναφέρα περιληπτικά στο όραμά μας για την ανάπτυξη, το μέλλον και την προοπτική της Εταιρείας μας. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που γίνεται και ότι η συνέχεια θα είναι όπως ακριβώς την οραματιζόμαστε. Θα χρειαστεί μια άλλη εκπομπή, προκειμένου να αναφερθούμε διεξοδικά στον νέο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων μας. Όλα τα μετρήσιμα νούμερα για την κερδοφορία και τις προσπάθειες που έχει κάνει η Εταιρεία μας στην τοπική αγορά ελαιολάδου θα τα δούμε και φέτος σε σχέση με πέρυσι, σε συνάρτηση με την παγκόσμια αγορά ελαιολάδου και αφορά και την Πελοπόννησο, την υπόλοιπη Κρήτης, κ.α.


-Να σας ευχαριστήσω θερμά και χαίρομαι που επιλέξατε τη ζωντανή συζήτηση και τον άμεσο και προσφορικό λόγο στον Ραδιοφωνικό Σταθμό «STYLE 100 FM» έναντι του γραπτού λόγου.

-Και εγώ ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δώσατε να ενημερώσω τους κατοίκους της περιοχής μας, για το τι ακριβώς συμβαίνει με τη «BIOSITIA», διότι είναι πραγματικά κρίμα να δολιοφθορείται και να διαβάλλεται αυτή η σημαντική προσπάθεια για την τοπική οικονομία που καταβάλλεται από την Εταιρεία μας
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σεμινάρια IANOS 2019 - Φεστιβάλ Πολιτισμού Ηρακλείου - Φεστιβάλ Πολιτισμού Χανίων ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ