Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Καθαρισμός Νήσου Χρυσής (τουριστικής περιόδου)»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής, δηλαδή χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία με τίτλο «Καθαρισμός Νήσου Χρυσής  (τουριστικής περιόδου)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  προϋπολογισθείσας δαπάνης  65.968,00  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές  που συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα  βαρύνει  τον Κ.Α.: 02.20.6117.13  για τον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό   οικονομικού έτους 2018  του Δήμου Ιεράπετρας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους για το σύνολο των εργασιών.
Η διάρκεια παράδοσης της εργασίας ορίζεται σε πέντε  (5) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό (φυσικά ή νομικά πρόσωπα – ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί) γραμμένοι στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δημοκρατίας 31 στις 10/4/2018 ημέρα Tρίτη και  ώρα 11,00π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ.Κ.72200, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την Επιτροπή Διαγωνισμού (αναγράφεται ο διαγωνισμός) έως και μια (1) μέρα πριν τη λήξη επίδοσης των προσφορών.
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου από την αρμόδια υπάλληλο Φωτεινή Ατζαράκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2842340345.
Για πληροφορίες αναφορικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας στην κ. Δεδελετάκη Δέσποινα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2842090008,
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και όλα τα σχετικά έγγραφα αυτής, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στο www.ierapetra.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΟΤ “GREECE 365-DAY DESTINATION - "ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη συνάντηση - Αύξηση 10,64% από τη Σκανδιναβία ............. ............. .............
ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ............. ............. .........
ΠΡΟΣΩΠΑ O πλοίαρχος Νικολάος Λιοδάκης- Ιστορίες από το μέσα Λασίθι - Ο Ιγνάτιος σμίγει τον Γιώργο ............. ............. .............
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Γυψωμένες μνήμες έτους 1968 - Νόστιμα σουβενίρ απο την Κρήτη - Το Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........

ΤΟ ΝΕΟ SITE ΣΗΤΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

.............
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο οικισμός ‘Βραχόκηπος’ ............. Το Καρύδι του δήμου Αγίου Νικολάου ............. Το Καβούσι του δήμου Ιεράπετρας ............. Αρχάνες και η γύρω περιοχή της .............