Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Κύμα ( αναγκαστικών ) παραιτήσεων και παύσεις καθηκόντων στον δήμο Σητείας στην αυγή του 2018
Κύμα εξελίξεων με την αυγή του 2018 στην πόλη της Σητείας 
Έφυγε ο παλιός ο χρόνος και μαζί του πήρε εκτός απο τις αναμνήσεις μας, καρέκλες, θέσεις προέδρων οργανισμών, αντιδημάρχων και ίσως και δημοτικών συμβούλων.
Στην πόλη της Σητείας τα 2 πρώτα 24ωρα βρήκαν τον κόσμο να συζητά για τις δημοτικές εξελίξεις που διατάραξαν την όμορφη πόλη.
Τον χορό των παραιτήσεων ξεκίνησε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σητείας κύριος Θοδωρής Πετρουλάκης ο οποίος υπέβαλε την παραίτηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 Δεκεμβρίου.

Ο Δήμαρχος κ. Θοδωρής Πατεράκηςέκανε δεκτή την παραίτηση και  ευχαρίστησε τον κ. Πετρουλάκη για το έργο που εξετέλεσε στην τριετή θητεία του.

Υλοποίησε έργα και πράξεις που ήταν σε εκκρεμότητα σχεδίασε και είναι στην φάση υλοποίησης διαδικασίες διοικητικού τύπου που θα δώσουν την δυνατότητα με ασφάλεια και ότι άλλο απαιτεί η διεθνής νομοθεσία και η συνθήκη SENGEN, ούτως ώστε με ασφάλεια να μπορεί να δεχτεί κρουαζιερόπλοια.

Την θέση του Προέδρου ανέλαβε ο κ. Μιχάλης Αντωνιδάκης ο οποίος έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου όταν πρωτοιδρύθηκε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο άρα έχει και την εμπειρία να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το έργο.
Το τέλος του 2017 έμελλε σηματοδοτήθηκε με Δημοτικά συμβούλια έντονου χαρακτήρα, που οδήγησαν σε αντιδικίες, απειλές, και άσχημες εκφράσεις.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στις τελευταίες συνεδριάσεις έπαιξε το θέμα του Πλανητάριου - Αστεροσχολείου όπου τόσο η πλευρά της δημοτικής αρχής, όσο και η πλευρά της αντιπολίτευσης διασταύρωναν τα ξίφη τους για το θέμα του χώρου εγκατάστασης του Πλανητάριου. Στον χορό της συγκεκριμένης συνεδρίασης στην οποία συμμετείχαν πολίτες αλλά και πρόεδροι συλλόγων λειτούργησε ώς κερασάκι στο χορό των παραιτήσεων.
Πληροφορίες αναφέρουν και δύο ανεξαρτητοποιήσεις δημοτικών συμβούλων οι οποίες ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί.


 Το ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ μίλησε με τον δήμαρχο Σητείας κύριο Θοδωρή Πατεράκη και με τον πρώην αντιδήμαρχο κύριο Χαράλαμπο Λεβεντέρη ζητώντας τους να μας πούν την γνώμη τους για τις εξελίξεις
Ο Δήμαρχος Σητείας κύριος Θοδωρής Πατεράκης μας ανέφερε ότι αναφαίρετο δικαίωμα του δημάρχου είναι να αλλάζει τους αντιδημάρχους του.
Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

αλλά και στο site του δήμου Σητείας σχετικά με την ανάκληση των καθηκόντων του κυρίου Λεβεντέρη αναφέρεται ώς
σημαντικός λόγος η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του.
Στην ερώτηση μας αν υπήρχαν εμπόδια συνεργασίας και ανάλογης απόδοσης των καθηκόντων του κυρίου Λεβεντέρη ο κύριος Πατεράκης μας απάντησε ότι υπήρχαν.
Το ΚΡΗΤΗ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ επικοινώνησε και  με τον πρώην πλέον αντιδήμαρχο κύριο Χαράλαμπο Λεβεντέρη όπου μας ανέφερε ότι η παραίτηση του έγινε στον ίδιο γνωστή απο φίλους τηλεφωνικά και ότι έως τις προηγούμενες ημέρες η συνεργασία του με τον δήμαρχο και τους πολίτες ήταν άψογη.
Εξέφρασε το παράπονο του τόσο για τον τρόπο που έγινε γνωστή όσο και για τις γιορτινές ημέρες που αποφασίστηκε.
Συνεχίζοντας ο κύριος Λεβεντέρης ανέφερε ότι στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου και συνεργασίας ( Ώς αντιδήμαρχος επί 3,5 χρόνια  πάντα δίπλα στους πολίτες ακόμα και για θέματα εκτός αρμοδιοτήτων του ) όφειλε ο δήμαρχος κύριος Πατεράκης θεσμικά να τον ενημερώσει ο ίδιος, και να συντάξει ένα ευχαριστήριο συνεργασίας στον κοινό δρόμο της ίδιας παράταξης όπου συντάχθηκαν.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σητείας 
έχοντας υπόψη:


  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και  59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)
  2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/99  (ΦΕΚ 45/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  (ΦΕΚ 114/Α΄)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις »
  4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Σητείας , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  19.559 κατοίκους.
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 823/τ.Β΄/15-3-2017)
  6. Την με αριθμ. 144/28-2-2017 Απόφαση «Ορισμός και  ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Λεβεντέρη Χαράλαμπου» καθώς και τις με αριθμ. 543/2017 και 670/2017 συμπληρωματικές Αποφάσεις της με αριθμ. 144/2017 αρχικής Απόφασης, όπως και τη 159/2017 Απόφασή του «Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
  7. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

    Ανακαλεί από σήμερα 2-1-2018 τον ορισμό του Αντιδημάρχου Σητείας κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπου για τον σημαντικό λόγο της πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του.

    Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                          Ο Δήμαρχος Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ