Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Δημόσια διαβούλευση για το Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς της πόλης του Ηρακλείου

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ.89/2017 απόφασή της, αποφάσισε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το με αριθμό 5/2017 Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης του Ηρακλείου.
H απόφαση αυτή με το Πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας, που αφορά σε κυκλοφοριακά θέματα και ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς της πόλης του Ηρακλείου, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Αντιδήμαρχο Ινιωτάκη Πέτρο ως Πρόεδρο, Τσαπάκη Ιωάννη, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Gian Andrea Garancini, Παττακό Μαρίνο και το αναπληρωματικό μέλος Κασαπάκης Μιχαήλ.
Απόντων των κ.κ. Σισαμάκη Ευάγγελου, Μανδαλάκη Γεώργιου, Κοκοσάλη Σαλούστρου Μαρία, Πλερωνάκη Μυρωνία, Ψαρρά Ιωάννη και Ξυλούρη Ιωάννη, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.
Συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 04/12/2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.148244/30-11-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου Ψυκάκος Βαγγέλης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.-

Θέμα 8o: Δημόσια Διαβούλευση για το Πρακτικό 5/2017 της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 140291/16.11.2017, πρακτικό 5/2017 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, με:


• Μονοδρομήσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης του Ηρακλείου
• Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων
• Δημιουργία διαβάσεων πεζών
• Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 το θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση για 10 ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η παραπάνω εισήγηση.
Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της :
1. Τo με αριθμ. Πρωτ. 140291/16.11.2017, πρακτικό 5/2017 της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου
2. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι O M O Φ Ω Ν Α

Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για δέκα (10) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα:

· Μονοδρομήσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης του Ηρακλείου
· Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων
· Δημιουργία διαβάσεων πεζών
· Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης


Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)ΠΡΟΣΩΠΑ 0 Μιχάλης Μακράκης- Ο Στρατηγός Γιώργος Κατεχάκης - Νίκος Χασαπλαδάκης-Καβράκι ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Επίσκεψη στο χωριό Δοριές ............. Επίσκεψη στο χωριό Ασκοί ............. Το χωριό Γαλατά του δήμου Μινώα Πεδιάδας ............. Επίσκεψη στο χωριό Λούμα .............