Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωσης λεωφορειολωρίδας στην οδό Γιαμαλάκη

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 10/10/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.30 και αποφάσισε ομόφωνα να θέσει σε δημόσια διαβούλευση για πέντε (5) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα:
«Μελέτη διαμόρφωσης λεωφορειολωρίδας στην οδό Γιαμαλάκη και έγκριση μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας».

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Αντιδήμαρχο Ινιωτάκη Πέτρο ως Πρόεδρο, Πλερωνάκη Μυρωνία, Τσαπάκη Ιωάννη, Ινιωτάκη Πέτρο, Ψαρρά Ιωάννη, Κοκοσάλη Σαλούστρου Μαρία, Μανδαλάκη Γεώργιο, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Ξυλούρη Ιωάννη, Gian Andrea Garancini και Παττακό Μαρίνο
Απόντος του κ. Σισαμάκη Ευάγγελου, ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα δεν παρευρίσκεται.

Συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 10/10/2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.30
Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται σε χρονικές προθεσμίες
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ.122091/10-10-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, παρών είναι και ο γραμματέας της επιτροπής υπάλληλος του Δήμου Ψυκάκος Βαγγέλης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.-

Θέμα 1: Δημόσια Διαβούλευση για την μελέτη διαμόρφωσης λεωφορειολωρίδας στην οδό Γιαμαλάκη και έγκριση μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας σύμφωνα με το Πρακτικό 4/2017 της Επιτροπής Κυκλοφορίας.


Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 120087/04.10.2017,εισήγηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με το Πρακτικό 4/2017 για την:

· Μελέτη διαμόρφωσης λεωφορειολωρίδας στην οδό Γιαμαλάκη και έγκριση μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 το θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στα μέλη της Επιτροπής ότι το θέμα εισάγεται για συζήτηση ως κατεπείγον & ζήτησε από την Επιτροπή να αποφανθεί για το κατεπείγον ή όχι. Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχτηκαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος.
Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η παραπάνω εισήγηση.

Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη της :
1. Την με αριθμ. Πρωτ. 120087/04.10.2017,εισήγηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με το Πρακτικό 4/2017
2. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι O M O Φ Ω Ν Α

Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για πέντε (5) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα:

· Μελέτη διαμόρφωσης λεωφορειολωρίδας στην οδό Γιαμαλάκη και έγκριση μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίαςΜετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία
Ηράκλειο 11/10/2017
Ο Γραμματέας

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ............. ............. .........
ΠΡΟΣΩΠΑ O πλοίαρχος Νικολάος Λιοδάκης- Ιστορίες από το μέσα Λασίθι - Ο Ιγνάτιος σμίγει τον Γιώργο ............. ............. .............
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Γυψωμένες μνήμες έτους 1968 - Νόστιμα σουβενίρ απο την Κρήτη - Το Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........

ΤΟ ΝΕΟ SITE ΣΗΤΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

.............
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο οικισμός ‘Βραχόκηπος’ ............. Το Καρύδι του δήμου Αγίου Νικολάου ............. Η αμφιθεατρική Ρούσσα Εκκλησιά ............. Αρχάνες και η γύρω περιοχή της .............