Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Δημόσια Διαβούλευση για τον «Κανονισμό Λειτουργίας Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου»

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου στις 26/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 με θέμα συζήτησης «Κανονισμός Λειτουργίας Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου».
Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα και θέτει σε δημόσια διαβούλευση για δέκα (10) ημέρες στους ενδιαφερόμενους πολίτες το θέμα:
Αναμόρφωση – Τροποποίηση «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου», ο οποίος μετονομάζεται σε «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου».
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.Ο Δήμος Ηρακλείου, στα πλαίσια του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά σε Αναμόρφωση – Τροποποίηση «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου», ο οποίος μετονομάζεται σε «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου».

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 647/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό (άρθρο 7) τα καταστήματα της Κ.Λ.Η. εκμισθώνονται από το Δήμο Ηρακλείου με δημοπρασία , σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/06 και Π.Δ. 270/81 στα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων Οπωρολαχανικών Ηρακλείου.
Ήδη σήμερα, δεδομένου ότι κρίνεται αναγκαία η μεταφορά της ιχθυαγοράς από το Κέντρο της πόλης επί της οδού Καρτερού σε άλλη τοποθεσία και ως καταλληλότερος χώρος θεωρείται ο χώρος της Κ.Λ.Η. Ως εκ τούτου, αποφασίζεται η μετονομασία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.) σε Κεντρική Αγορά Ηρακλείου (Κ.Α.Η.) και κατά συνέπεια ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου μετονομάζεται σε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου και τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής :
Ειδικότερα :1) Όπου αναγράφονται οι λέξεις «Κεντρική Λαχαναγορά Ηρακλείου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Κεντρική Αγορά Ηρακλείου».
2)Όπου αναγράφεται η λέξη «Λαχαναγορά» αντικαθίσταται με τις λέξεις «Κεντρική Αγορά»,
3) Η συντομογραφία «Κ.Λ.Η.» αντικαθίσταται σε «Κ.Α.Η.»
4)Όπου αναγράφονται οι λέξεις «οπωροκηπευτικά», «φρούτα και λαχανικά», «χονδρικώς» αυτές διαγράφονται και αντικαθίστανται με τη λέξη «προϊόντα».
5) Όπου αναγράφονται οι λέξεις «Σύλλογος Εμπόρων Οπωροκηπευτικών Ηρακλείου» αντικαθίσταται με τις λέξεις «Σύλλογος Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου».
6) Συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται δεδομένου ότι στο εξής θα διατίθενται γενικώς προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο οπωροκηπευτικά.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου μετονομάζεται σε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου και τροποποιείται – αναμορφώνεται συμπληρώνεται και κωδικοποιείται ως εξής:


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ :
Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει τις σχέσεις ενοικιαστών και Κ.Α.Η., Κ.Α.Η και Δήμου, ενοικιαστών και Δήμου, παραγωγών και συναλλασσόμενων, εν γένει δε τη λειτουργία της ΚΑΗ σε όλες τις παραμέτρους της. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα Συμφωνητικά Μίσθωσης που θα ακολουθήσουν αλλά έρχεται να συμπληρώσει, να ρυθμίσει όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν ειδικά η συνολικά την ομαλή λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος και της αγοράς. Τα Συμφωνητικά Μίσθωσης στους Γενικούς και Ειδικούς όρους θα υπακούουν υποχρεωτικά στον παρόντα Κανονισμό , σε περίπτωση δε διαφοράς διατύπωσης ή ουσίας υπερισχύει αυτός.


ΑΡΘΡΟ 1: ΤΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο τόπος λειτουργίας της Κ.Α.Η . είναι καθοριζόμενος με την υπ ‘αριθμ. 219/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου


ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ισχύς του παρόντος ειδικού Κανονισμού άρχεται με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου και έχει ισχύ μέσα στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου ,για αόριστο χρόνο.


ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ

Η Χρήση των εγκαταστάσεων και των χώρων της Κεντρικής Αγοράς αφορά αποκλειστικά στη λειτουργία της όπως αυτή παραχωρήθηκε και όπως προβλέπει ο παρών Κανονισμός.


ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Στο χώρο της Κ.Α.Η. διεξάγονται αγοραπωλησίες που αφορούν προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα προϊόντα που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργείων Γεωργίας και Εμπορίου, μόνο από τους μισθωτές.


ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Οι αγοραστές εισέρχονται στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς για αγορά προϊόντων σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα του παρόντα Κανονισμού , σταθμεύοντας τα μεταφορικά τους μέσα στους καθοριζόμενους χώρους στάθμευσης .


ΑΡΘΡΟ 6 : ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Κ.Α.Η. – ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Σε κάθε μεταφορικό μέσο που εισέρχεται στην Κ.Α.Η . πραγματοποιείται από τον υπάλληλο της εισόδου σχετικός έλεγχος .
Όλοι οι οδηγοί των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από το χώρο της Κεντρικής Αγοράς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους Κανονισμούς της Πύλης και σε τυχόν αντίρρηση τους θα συνεπάγεται η απαγόρευση τους στην Κεντρική Αγορά.
Η είσοδος στην Κ.Α.Η. είναι ελεύθερη κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, τις οποίες έχει ορίσει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τις υπόλοιπες ώρες επιτρέπεται η είσοδος στα μέλη του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου των καταστημάτων και στους υπαλλήλους οι οποίοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικά δελτία εισόδου , τα οποία επιδεικνύονται στην είσοδο. Ο τύπος των δελτίων εισόδου , οι δικαιούχοι , ο χρόνος διάρκειας κ.λ.π. καθορίζονται και εκδίδονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου και είναι σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τη σχετική νομοθεσία. Επίσης οι προμηθευτές μπορούν να εισέρχονται στην Κ.Α.Η όλες τις ώρες του 24ώρου εφόσον μεταφέρουν εμπορεύματα. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μηχανημάτων εσωτερικής καύσεως (κλαρκ) και αυτοκινήτων εντός του στεγασμένου χώρου κατά τις ώρες λειτουργίας της Κεντρικής Αγοράς. Το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας (κίνδυνος από αναθυμιάσειςκ.λ.π ) των εργαζομένων και επισκεπτών της Κεντρικής Αγοράς.


ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
-Τα καταστήματα θα τοποθετηθούν χωρικά εντός της ΚΑΗ με απόφαση της Δ.Σ. ύστερα από γνώμη του Συλλόγου Εμπόρων ΚΑΗ σε συγκεκριμένους τομείς ανάλογα με το είδος και τις επί μέρους κατηγορίες εκάστου είδους. Δεν αποκλείεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η κλήρωση θέσεως καταστήματος.
-Τα καταστήματα της Κ.Α.Η. εκμισθώνονται από το Δήμο Ηρακλείου με δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/06 ν. 3852/2010 και Π.Δ. 270/81 και την ισχύουσα νομοθεσία σε μέλη του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου.
Η εκμίσθωση των καταστημάτων γίνεται με συμβάσεις μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του ενδιαφερόμενου με ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο τoν
Σύλλογο Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς νομίμως εκπροσωπούμενο στον οποίο διαλαμβάνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων.
Εάν κάποιος έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία για την συμμετοχή στη δημοπρασία στην απόκτηση καταστήματος και άδεια αγοροπωλησίας εκτός από τις λοιπές νόμιμες κυρώσεις αποτελεί λόγο καταγγελίας και εξώσεως του από το μίσθιο. Ο όρος αυτός πρέπει να περιέχεται στο συμφωνητικό μίσθωσης. Μεταβιβάσεις μισθωτικών σχέσεων θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ/ τος 34/95 και την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία και μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Ηρακλείου και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές τόσο προς το Δήμο Ηρακλείου όσο και προς το Σύλλογο Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου.

Οι μισθωτές των καταστημάτων πρέπει να είναι και να αποδεικνύουν ότι είναι δημότες Ηρακλείου ή να έχουν έδρα στο Ηράκλειο, υποχρεούνται στη καταβολή και εξόφληση των υποχρεώσεων που αναλογούν και βαρύνουν τα μίσθια ως επίσης τη φύλαξη και τις δαπάνες καθαριότητας των χώρων υγιεινής όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση της Κ.Α.Η. και του Συλλόγου Εμπόρων Κ.Α.Η. Παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής δημιουργεί λόγω καταγγελίας της σύμβασης.
Οι μισθωτές των καταστημάτων απαγορεύεται να καταλαμβάνουν τις προ αυτών αποβάθρες εξολοκλήρου.

Ειδικότερα τα προς πώληση εμπορεύματα τοποθετούνται μόνο επί της εσωτερικής πλευράς των καταστημάτων στην δε εξωτερική αποβάθρα τοποθετούνται μόνο τα προϊόντα που προορίζονται για διανομή στους αγοραστές.

Οι αποβάθρες διατηρούνται με μέριμνα του μισθωτή απόλυτα καθαρές.
Οι μισθωτές μπορούν να εκτελέσουν με δικές τους δαπάνες μετατροπές συμπληρώσεις του μίσθιου, υπό τον όρο ότι δεν θα θίγεται η εξωτερική όψη αυτού ως και του συνόλου του οικοδομήματος των καταστημάτων της Κεντρικής Αγοράς και μόνο ύστερα από έγγραφη έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου και της Διοικούσας Επιτροπής, και της έκδοσης σχετικής πολεοδομικής άδειας αν απαιτείται. Για τη δαπάνη αυτή ουδεμία αξίωση γεννάται σε οποιοδήποτε χρόνο και θα παραμείνουν προς όφελος των μισθίων και της Κ.Α.Η. μετά από τη λήξη της μίσθωσης.


ΑΡΘΡΟ 8: ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων της Κ.Α.Η. καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Εποπτείας της Κ.Α.Η. και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου.
Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς από άτομα ή επιχειρήσεις που δεν έχουν μισθώσει κατάστημα.
Οι μισθωτές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους σχετικούς νόμους , διοικητικούς, φορολογικούς, ποινικούς ,κ.λ.π. καθώς και τα διδάγματα της κοινής πείρας και συναλλακτικών ηθών. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό και το καταστατικό του Συλλόγου Εμπόρων της Κ.Α.Η. Σχετικές παραβάσεις των ανωτέρω αποτελούν λόγο καταγγελίας της Μίσθωσης.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ

Οι οδηγοί των εισερχομένων στην αγορά έμφορτων μεταφορικών μέσων υποχρεούνται στην καταβολή τέλους εισόδου που καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου και εισπράττεται υπέρ αυτού.
Οι οδηγοί των οχημάτων οφείλουν να ακολουθούν στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς το καθοριζόμενο όριο ταχύτητας και να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σοβαρές παραβάσεις των Κ.Ο.Κ δημιουργούν λόγο καταγγελίας της μίσθωσης.

Η άσκοπη στάθμευση των μεταφορικών μέσων στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς εξαιρούμενων των οχημάτων των μελών των καταστημάτων και η εγκατάλειψη αυτών απαγορεύεται. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την καταβολή εκ μέρους του οδηγού προστίμου που θα καθορίζεται και θα επιβάλλεται από τη Διοικούσα Επιτροπή Εποπτείας της Κ.Α.Η.
Με ειδική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Εποπτείας της Κ.Α.Η. θα καθορίζονται οι χώροι στάθμευσης των οχημάτων των μισθωτών, των υπαλλήλων αυτών και των επισκεπτών .
Οι Οδηγοί και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων είναι υπεύθυνοι για κάθε φθορά που θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις της Κ.Α.Η. από υπαιτιότητα τους .ΑΡΘΡΟ 10: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ

Αποτελεί υποχρέωση όσων συναλλάσσονται με την Κεντρική Αγορά να παραδίδουν στην διοίκηση της Κ.Α.Η. τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν τον προσδιορισμό του όγκου των διακινούμενων προϊόντων και στην εκτίμηση της προσφοράς και ζήτησης αυτών , καθώς και όποιων επιπλέον στοιχείων ζητηθούν.

Τα στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης καθενός μισθωτή είναι απόρρητα και δεν κοινοποιούνται προς οποιοδήποτε και για κανένα λόγο. Οι οδηγοί κάθε έμφορτου οχήματος που εισέρχεται στην Κεντρική Αγορά οφείλουν να παραδίδουν στο αρμόδιο όργανο αντίγραφα των φορτωτικών ή των δελτίων μεταφοράς προϊόντων.
Η μη συμμόρφωση αυτών συνεπάγεται στην απαγόρευση εισόδου τους στην Κ.Α.Η.
Η παράδοση αναληθών στατιστικών στοιχείων εκ προθέσεως αποτελεί σπουδαίο λόγο για την καταγγελία και λύση της μίσθωσης .
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου δικαιούται να προβαίνει κάθε μέρα με τα αρμόδια όργανα του στην λήψη των τιμών πώλησης των προϊόντων και όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δίδουν κάθε ζητούμενη πληροφορία για τις τιμές πώλησης καθώς και για την προσφορά και ζήτηση αυτών .
Βάση των συλλεγόμενων τιμών συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου το εβδομαδιαίο δελτίο τιμών το οποίο ανακοινώνεται προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.


ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Όλοι οι ενοικιαστές οφείλουν να διατηρούν τα μίσθια τους καθαρά. Τα απορρίμματα παραλαμβάνονται καθημερινά από χώρο που θα ορίσει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου. Απορρίμματα σε άλλο χώρο απαγορεύεται να ανατίθενται.
Για την ευκολότερη αποκομιδή των απορριμμάτων και για την διατήρηση των υγιεινών συνθηκών οι μισθωτές με την δική τους μέριμνα είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα τους και να τα τοποθετούν οι ίδιοι μέσα σε μεταλλικούς κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Ηρακλείου.
Η υπηρεσία καθαριότητας επιλαμβάνεται το έργο καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου, ο οποίος υποχρεούται να ορίσει χώρους συγκέντρωσης των απορριμμάτων.
Απαγορεύεται η ρήψη σκουπιδιών (χαλασμένα προϊόντα και κενά συσκευασίας ) στους δρόμους, στους χώρους δενδροφύτευσης όπως και στα φρεάτια πλύσεως .
Επίσης απαγορεύεται η καύση των παραπάνω απορριμμάτων και αντικειμένων μέσα στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς αλλά και εκτός αυτής.
Οι αποβάθρες των καταστημάτων (εσωτερικά και εξωτερικά) πρέπει να διατηρούνται καθαρές με μέριμνα των μισθωτών.
Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων ακατάλληλων για βρώση.
Τα προσφερόμενα για πώληση προϊόντα στην Κεντρική Αγορά υπόκεινται σε υγειονομικό και ποιοτικό έλεγχο από τον αρμόδιο κατά νόμο φορέα.
Τα μέσα συσκευασίας με τα οποία προσφέρονται στην Κεντρική Αγορά για πώληση πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα ρυπαρών υλών και να πληρούν τις προδιαγραφές των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών .
Οι έμποροι οφείλουν να αναφέρουν στην Διοικούσα Επιτροπή της Κ.Α.Η. την εμφάνιση επιβλαβών εντόμων ή ζώων η οποία υποχρεούται να προβαίνει στην καταπολέμησή τους σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών οργάνων.
Τα αρμόδια κρατικά όργανα έχουν δικαίωμα εισόδου σε κάθε χώρο της Κεντρικής Αγοράς και μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να διατάσσουν την εκκένωση του χώρου για την καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων και ζώων.
Η ρύπανση και η φθορά της αγοράς και των εγκαταστάσεων της με οποιοδήποτε τρόπο απαγορεύεται και συνεπάγεται για τον υπαίτιο την καταβολή ποινής προστίμου που θα ορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή ως και την αποκατάσταση της ζημιάς με δαπάνη του.


ΑΡΘΡΟ 12: Η ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η τάξη και η σωστή λειτουργία στο χώρο της Κ.Α.Η . εξασφαλίζεται από τα εντεταλμένα αρμόδια όργανα, τα οποία ορίζονται ή θα οριστούν μετά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού .
Οι εντός του χώρου της Κεντρικής Αγοράς ευρισκόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό.
Η μη συμμόρφωση αυτών μπορεί να επιφέρει την αποβολή τους από την Κεντρική Αγορά.ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δήμου Ηρακλείου να εκμισθώσει ορισμένους χώρους των εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αγοράς για την εγκατάσταση βοηθητικών επιχειρήσεων, Συλλόγων ή φυσικών προσώπων όπως εστιατορίου, κυλικείου, τραπεζικών θυρίδων κατ /των πωλήσεων ειδών συσκευασίας κ.λ.π. και λοιπών βοηθητικών χώρων.
Οι λειτουργίες των βοηθητικών επιχειρήσεων υπάγονται στον παρόντα Κανονισμό.
Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της Κεντρικής Αγοράς και του Συλλόγου Εμπόρων της Κ.Α.Η.


ΑΡΘΡΟ 14:KAKΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Κατά την σύνταξη των ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως θα διαλαμβάνεται υποχρεωτικά ρήτρα με την οποία ο μισθωτής θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση του παρόντος Κανονισμού τον οποίο αποδέχεται και ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του στις διατάξεις του, ο Δήμος Ηρακλείου ή όποιος φορέας στον οποίο ενδεχομένως θα εκχωρηθούν τα σχετικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να επιδιώξει δικαστικώς την έξωση του παραβάτη μισθωτή από την Κεντρική Αγορά .
Τα έσοδα από την επιβολή κάθε μορφής προστίμων και τελών που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό θα εισπράττονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς και θα δαπανώνται για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων και εγκαταστάσεων της Κ.Α. και για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας της Κ.Α.
Την εποπτεία της λειτουργίας της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου έχει τριμελής Διοικούσα Επιτροπή Εποπτείας αποτελούμενη 1) από ένα Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο , που ορίζεται με σχετική πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. 2)από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου και 3) από ένα εκπρόσωπο της Δημοτικής Αστυνομίας ως μέλη. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται παντός θέματος λειτουργίας της Κ.Α.Η. με υποχρέωση τα σημαντικά θέματα να φέρονται προς λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.


ΑΡΘΡΟ 15: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

Οι κοινόχρηστες καταναλώσεις της Κεντρικής Αγοράς όπως της πύλης του αντλιοστασίου , του εξωτερικού φωτισμού , των τουαλετών , του βιολογικού και του περιβόλου της εκκλησίας , βαρύνουν το Δήμο Ηρακλείου.
Τα συμφωνητικά Μίσθωσης πρέπει να υπακούουν σ’ αυτό και να γίνεται ρητή μνεία ότι οι μισθωτές προσχωρούν ανεπιφύλακτα στον παρόντα Κανονισμό.
Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό θα επιλύεται με προσφυγή στους σχετικούς νόμους λαμβανομένης υπόψιν της κοινής πείρας και των συναλλακτικών ηθών .
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΟΤ “GREECE 365-DAY DESTINATION - "ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη συνάντηση - Αύξηση 10,64% από τη Σκανδιναβία ............. ............. .............
ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ............. ............. .........
ΠΡΟΣΩΠΑ O πλοίαρχος Νικολάος Λιοδάκης- Ιστορίες από το μέσα Λασίθι - Ο Ιγνάτιος σμίγει τον Γιώργο ............. ............. .............
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ H ιστορία του μεγάλου λογοτέχνη - Νόστιμα σουβενίρ απο την Κρήτη - Πήρα δρόμους και σοκάκια ............. ............. .............

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΝΝΑΡΑΚΗΣ

.........

ΤΟ ΝΕΟ SITE ΣΗΤΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

.............
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Επίσκεψη στο χωριό Ζήρος ............. Το Καρύδι του δήμου Αγίου Νικολάου ............. Το Καβούσι του δήμου Ιεράπετρας ............. Αρχάνες και η γύρω περιοχή της .............