info@kritipoliskaihoria.gr - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΑΣ, info@kritipoliskaihoria.gr - kritipolis@hotmail.com - ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΣ, info@kritipoliskaihoria.gr - ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΑΣ - info@kritipoliskaihoria.gr

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ( 1905-1913)


... ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ

Οι ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν την Κρήτη γύρω στα 1900 και κύρια η παρουσία των πληρωμάτων των ξένων στόλων, ευνοούσαν την έλξη και παραμονή στο νησί , μεγάλου αριθμού γυναικών ελευθερίων ηθών.  Για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και νοσογόνων επιπτώσεων από την παρουσία τους , ψηφίστηκε ο νόμος 173/1900 «περί χαμαιτυπείων» , που ήλεγχε αυστηρά την άσκηση της πορνείας και υποχρέωνε τις ιερόδουλες να υποβάλλονται σε τακτικό Αστιατρικό έλεγχο. Για τις ξένες , η παρουσία νόσου ή παράβαση νόμων , εσήμαιναν εκτόπιση με συνοπτική διαδικασία.  Για να διαφεύγουν όμως τον έλεγχο, πολλές απ΄ αυτές απέφευγαν να δηλώσουν το πραγματικό τους επάγγελμα και παρουσιαζόταν ως «αοιδοί», φιλοξενούμενες σε ειδικά καφφωδεία, όπου επιδίδονταν «κρυφά» και ανεξέλεγκτα στην άσκηση της πορνείας.
Το θέμα αυτό απασχόλησε ιδιαίτερα την κοινή γνώμη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Ο Νομάρχης Ηρακλείου:
Επειδή παρετηρήθη ότι εις τα ενταύθα λειτουργούντα καφφωδεία, διατηρούνται και ιδιαίτερα δωμάτια, εις τα οποία αποχωρούσιν οι θαμώνες μετά γυναικών, ούτω δε συμβαίνουσι σκανδαλώδεις ασχήμιαι , αίτινες δυνατόν να έχουσι σοβαράς συνεπείας.
   Έχοντες υπ΄ όψιν και τα άρθρα 25 και 30 του υπ΄αριθμ. 51 Νόμου,
Προς πρόληψιν παντός ενδεχομένου σκανδάλου και τήρησιν της ηθικής κοσμιότητος, Απαγορεύομεν εις τους διατηρούντας εν τη πόλει καφφωδεία να παραχωρούσιν εις την διάθεσιν των θαμώνων ή των γυναικών ιδιαίτερα εν αυτοίς δωμάτια πλην της  κοινής αιθούσης και ανατίθεμεν την αυστηράν επαγρύπνησιν και εκτέλεσιν της παρούσης , εις τα όργανα της Αστυνομικής και Δημοτικής αρχής
Εν Ηρακλείω τη 7η Απριλίου 1904
Ο Νομάρχης Ηρακλείου
Ν.ΜαλατάκηςΣχετική είναι και η παρακάτω διαταγή του Νομάρχη Χανίων με ημερομηνία έκδοσης 22/1/1907

«………. Παραγγέλομεν τα εξής
Απαγορεύεται να μένουσιν ανοιχτά και εν λειτυργία πέραν της δωδεκάτης (12) του μεσονυκτίου ώρας , πάντα τα καφφενεία ζυθοπολεία , αι λέσχαι, τα καφφωδεία και λοιπά δημόσια κέντρα, τα οποία δυνάμει ειδικών αδειών της Διοικήσεως ταύτης παρατείνουσι τη λειτουργείαν αυτών κατά τας μεσονυκτίους ώρας…………»

Για τον υγειονομικό αλλά και τον αστυνομικό έλεγχο των πορνών , είχε καθιερωθεί ειδικό βιβλιάριο παρακολούθησης , που έφερε απαραιτήτως στο εξώφυλλο τη φωτογραφία της ιεροδούλου.  Πολλές απ αυτές αρνούνταν να πειθαρχήσουν στη σχετική διάταξη.
Σχετικές με το θέμα είναι οι παρακάτω διαταγές Νομαρχών.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Ο Νομάρχης Ρεθύμνης
«…………Πάσαι οι εξασκούσαι το επάγγελμα της πόρνης υποχρεούνται να επικολλώσιν εις μίαν εκ των σελίδων του εξωφύλλου του βιβλιαρίου ελέγχου της υγιεινής καταστάσεως αυτών, την φωτογραφίαν αυτών, ως εγένετο μέχρι τούδε , αι δε παραβάτιδες θα καταγγέλλονται και τιμωρώνται νομίμως……»
Εν Ρεθύμνω 18 Ιανουαρίου 1907
Ο Νομάρχης
Γ.Μαρής

 Ο τύπος υπήρξε ιδιαίτερα ευαίσθητος το θέμα και είναι συχνές οι αναφορές του στο μεγάλο αυτό Ιατροκοινωνικό πρόβλημα.
Ενδεικτικά παραθέτω μερικές απ΄αυτές:« ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΡΙΕ ΜΟΙΡΑΡΧΕ! Έχουν κατασκηνώσει εις το ανώγειον της οικίας του Ζερβάκη , άνωθεν της Τραπέζης Αθηνών και της οικίας του κ Τζανάκη, ορμαθός γυναικών του Σαντάν , αι  οποίαι προς κοινόν σκάνδαλον και καταπατούσαι κάθε κανόνα ηθικής και καλαισθησίας, εξέρχονται εις το μπαλκόνι της οικίας με ρόμπες, αγνούμεν ποίας χρήσεως.
Αφού ο ιδιοκτήτης δεν σέβεται το κοινόν, δεν του επιβάλλετε εσείς κύριε Μοίραρχε σεβασμόν?
ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1912

« ΟΙ ΚΑΠΗΛΟΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ:…εστία ηθικού μολύσματος εν τη πόλει μας, είναι ιδία τα πολυάριθμα καφφωδεία. Δεν ομιλούμεν περί των νυκτερινών εκείνων μουσικών κέντρων, όπου τουλάχιστον κόραι με σεμνήν την περιβολήν και τη στάσιν, δύνανται να ψυχαγωγήσουν το κοινόν,…..Η πόλις μας από πολλού έχει κατακλυσθεί από τοιαύτα διαφθορεία, όπου γύναια αναιδέστατα , εψιμυθιωμένα και ασέμνως ενδεδυμένα, δια προκλητικών του σώματος κινήσεων παρασύρουν τον κόσμο εις τον βόρβορον της εξαχρειώσεως….Την απώλειαν δε των ηθικών κεφαλαίων συνοδεύει η χρηματική αφαίμαξις των απλοϊκών , οι οποίοι ως αντάλλαγμα λαμβάνουσιν ου μόνον ολέθρια διδάγματα, αλλά και νόσους…
(Εφημ.ΕΛΠΙΣ 23/9/1910)Οι επίμονες διαμαρτυρίες του τύπου στις Αρχές αλλά και το γεγονός οι κοινωνικές και νοσηρές επιπτώσεις από την δραστηριότητα των ιεροδούλων έπαιρναν καθημερινά και μεγαλύτερες διαστάσεις, οδήγησαν τελικά στο κλείσιμο των καφφωδείων , γύρω στα 1910.
Αλλά ενώ τα κέντα έκλεισαν πολλές «αοιδοί» εξακολουθούσαν να παραμένουν στις πόλεις της Κρήτης, αναπτύσσοντας τις δραστηριότητές τους , έστω και χωρίς καφφωδεία.

 «ΑΟΙΔΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΦΩΔΕΙΑ : Από δύο και πλέων μηνών , τα καφφωδεία έκλεισαν. …Αλλά είναι δυνατόν να μας πληροφορήσουν οι αρμόδιοι, πως συμβιβάζουν τότε την ύπαρξιν αοιδών άνευ καφφωδείων, επιτρέποντες εις ταύτας να περιφέρονται ανά την πόλιν και να παραμένουν εις ταύτην επί τοσούτον χρόνον και τέλος με αναίδειαν κυνικήν να εγκαθίστανται χαριεντιζόμενοι μετά του μεν ή του δε αναγώγου εις τας πλατείας και τα κέντρα εν γένει της πόλεως?.....»
Εφημερ. ΙΔΗΣ 4/9/1910

Όμως οι «κρύφα» δραστηριότητες των ιεροδούλων συνεχίστηκαν με σοβαρές κοινωνικές και υγειονομικές επιπτώσεις

«ΦΡΕΙΚΩΔΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:  Χωρίς να θέλωμεν το παράπαν μα θίξωμεν τον δραστήριον άλλωστε Μοίραρχο Ηρακλείου, αναφέρομεν ότι εις πολλές οικίες ενδιαιτώνται γυναίκες υπόπτου διαγωγής, αι οποίαι ως τοιαύται δεν υποβάλλονται εις ιατρικήν εξέτασιν , προς ανυπολόγιστον ζημίαν του κόσμου, όστις ανύποπτος εντελώς συναγελάζεται μετ΄ αυτών. ……Αλλά και εις αυτά τα χαμαιτυπεία, εις τα οποία δις της εβδομάδος γίνεται επιθεώρησις των εν αυτοίς διαβιούντων γυναικαρίων υπό του κ.Αστυάτρου, δεν φαίνεται καθ΄ ολοκληρίαν βασιλεύουσα η απαιτούμενη καθαριότης.  Και συμβαίνει πολλάκις , τοιαύτα μισητά γύναια εξαπατώντα τεχνιέντως τον ενεργούντα την εξέτασιν ιατρόν, να αφίενται ως εντελώς υγιά δια να δωρήσωσι κατόπιν εις τον πρώτον τυχόντα τερατώδεις ασθενείας…»
Εφημ. ΙΔΗΣ 4/9/1910Αποσπασματικές πληροφορίες από τον τύπο , αλλά και αντικειμενικά στοιχεία , οδηγούν στο συμπέρασμα , ότι το πρόβλημα των αφροδισίων νόσων στην Κρήτη της εποχής εκείνης, ήταν ιδιαιτέρως σοβαρό. Το γεγονός της ύπαρξης ειδικών παραρτημάτων «των συφιλιδικών γυναικών» στα νοσοκομεία Ηρακλείου και Χανίων με ειδικό προϋπολογισμό λειτουργίας και ο διορισμός ειδικών γιατρών για την παρακολούθηση των κοινών γυναικών στα Χανιά , Ρέθυμνο , Ηράκλειο και Νεάπολη Λασιθίου, δίδει το μέτρο των φροντίδων της Κρητικής Πολιτείας για το ζήτημα αυτό.  Πρέπει να αναφερθεί , ότι μεγάλος αριθμός ιδιωτών γιατρών, είχαν ως κύρια ασχολία τη θεραπεία των αφροδισίων
Ακόμη και πρακτικοί γιατροί ασχολούνταν με το θέμα αυτό. Ένας τέτοιος καλός φαίνεται θεραπευτής , ήταν ο Τουρκοκρητικός Τεϊφίκης στο Ηράκλειο που η λαϊκή μούσα τον αποθανάτισε με το στίχο
« Να πάω θέλω στο γιατρό της χώρας τον Τεφίκη
   Να μου γιατρέψει το σεβντά και τ΄  άλλο ρεζιλίκι*»   (* εννοεί τη Βλεννόρροια)

Πηγή : Μανόλης Ε.Δετοράκης
(Φροντίδες της Κρητικής Πολιτείας για τη δημόσια Υγεία 1905-1913)
Λύκτος τόμος 2ος (1986-87)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2810-336330

 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810-244912 2810-244108

 • ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810-399399

 • ΙΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810-303500

 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810-283190

 • Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2810-368000 2810-368029

 • Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 2810-392111

 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 28210-98888

 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 28210-28750 28210-25931

 • ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 28213-40160,1 28213-40115

 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 28210-22000 εως 9

 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 28310-22276

 • ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 28310-88709 28310-25012 28313-40756 28313-40704

 • ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 28313-41301 εως 5

 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 28310-87100

 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28410-22312

 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28410-252270

 • ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΟΥΝΤΑ 28410-41563


ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ... ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ


 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
  28410 22312
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  28410 22251
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  28410 26900
 • ΤΡΟΧΑΙΑ
  28410 22750
 • ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΞΙ
  28410 24000
 • ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
  28410 22357
 • ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  28410 23744
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  28410 252270
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
  28410 22674
 • ΤΕΛΩΝΕΙΟ
  28410 22291
 • ΕΛΠΑ
  28410 22620
 • ΙΚΑ
  28410 22243
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΣΗΤΕΙΑ

 • ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  28430 22310
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  28430 22259
 • ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΞΙ
  28430 22700
 • ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  28430 22283
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  28430 25931
 • ΙΚΑ
  28430 22253
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
  28430 23199
 • ΤΕΛΩΝΕΙΟ
  28430 22280ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

 • ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  28420 22294
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  28420 22560
 • ΤΡΟΧΑΙΑ
  28420 24200
 • ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΞΙ
  28420 26600
 • ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  28420 22271
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  28420 90222
 • ΙΚΑ
  28420 27182
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
  28420 22199
 • ΤΕΛΩΝΕΙΟ
  28420 24711ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΝΕΑΠΟΛΗ


 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  28410 32298
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  28410 32332
 • ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  28410 32227
 • ΙΚΑ
  28410 32223
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΡΕΘΥΜΝΟ


 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ
  28310 22276
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  28310 88155
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  28310 28156, 53450
 • ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΞΙ
  28310 25000, 71900, 22316
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑ
  28310 88709, 25012
  28313 40756, 40704
 • ΕΟΤ
  28310 29148, 56350
 • ΤΡΟΧΑΙΑ
  28310 22589
 • ΔΗΜΟΤ. ΑΣΤΥΝ.
  28310 41260
 • ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  28313 41301-5
 • ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  28310 22303
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
  28310 87100
 • ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ
  28320 22222
 • ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  28340 31208
 • ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
  28340 23075
 • ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ
  28330 22750-2
ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΧΑΝΙΩΝ


 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
  28210 98888
 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ
  28210 89240
 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ
  28220 22024
 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
  28230 41214
 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  28250 91292
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  28210 25700
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
  28210 28750
  28210 25931
 • ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΞΙ
  28210 94300
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑ
  28213 40160-1
  28213 40115
 • ΓΡΑΦ. ΤΟΥΡ. ΠΛΗΡ. Ε.Ο.Τ.
  28210 92943
  28210 92624
 • ΓΡΑΦ. ΤΟΥΡ. ΠΛΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  28210 36155
  28210 36204-6
 • ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
  28210 92000
 • ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
  2821028444/5
  2821071180
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
  28210 22000-9
 • ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ
  28210 82538
  28210 82414
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
  28210 70800
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΠΑΚΗ
  28210 52688
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΣΕΠΕΤΗ
  28210 27633
 • ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΜΟΥ
  28250 22580
 • ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ
  28230 22550
 • ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
  28220 22222
 • ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
  28210 44647
  28210 44359 • ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 • ΝΟΜΟΣΜΗΤΡΟΠΟΛΗΠΕΡΙΟΧΗΝΑΟΣΤΗΛΕΦΩΝΟ
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28210 43082
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ28210 41754
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ28210 41425
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ28210 90557
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ28210 92697
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ28210 90428
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ28210 52229
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΕΠΑΣ28210 42425
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ28210 43053
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ Μ. ΤΟΙΧΟΥ28210 31913
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ28210 93748
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ28210 54080
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ28210 52622
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΟΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ28210 92776
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ28210 95877
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ & ΠΑΥΛΟΣ6972 090059
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ28210 91805
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΧΑΝΙΑΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ28210 72146
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΓΑΛΑΤΑΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ28210 31210
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΔΑΡΑΤΣΟΣΑΝΑΛΗΨΕΩΣ28210 95877
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΚΑΤΣΙΦΑΡΙΑΝΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28210 90584
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΜΟΥΡΝΙΕΣΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ28210 96468
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ28210 75823
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ28210 97609
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΤΣΑΚΑΛΑΡΙΑΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28210 89683
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΣΟΥΔΑΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ28210 89232
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΣΟΥΔΑΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ28210 81110
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΠΕΡΙΒΟΛΙΑΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ28210 96248
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΠΕΡΙΒΟΛΙΑΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ28210 96334
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ28210 32901
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ28210 53286
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑΓΕΝΕΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28210 64390
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΠΑΖΙΝΟΣΑΓΙΟΙ ΠΕΤΡΟΣ & ΠΑΥΛΟΣ28210 63788
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΣΤΕΡΝΕΣΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28210 63269
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΜΑΛΕΜΕΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ28210 62537
  ΧΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ & ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ28210 77506
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΑΜΑΡΙ-ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28330 41320
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΑΜΑΡΙ-ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28330 61400
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΑΜΑΡΙ-ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ28330 51202
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΑΜΑΡΙ-ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΣΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28330 22487
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28340 20304
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28340 23102
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28340 61254
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28340 91033
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28340 94488
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ28340 31808
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ28340 91139
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28340 23359
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28310 21311
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ28310 58993
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28310 28854
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28310 28914
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ28310 32297
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ28310 23410
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ28310 81351
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ28310 22871
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ28310 61411
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ28310 75136
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟ-ΚΟΥΜΠΙΕΣΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ28310 25607
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟ-ΛΟΥΤΡΑΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ28310 71551
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΓΕΝΕΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28310 82309
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ28310 22731
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28310 53440
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28310 25878
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΝΑΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ28310 22735
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ28310 41177
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ28310 91227
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥΡΕΘΥΜΝΟΝΑΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ28310 29039
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΣΠΗΛΙΑΓΙΑ ΑΝΝΑ28320 32217
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΣΠΗΛΙΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28320 31733
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΣΠΗΛΙΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ28320 61561
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΣΠΗΛΙΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ28320 22202
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΣΠΗΛΙΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ28320 22952
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΣΠΗΛΙΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ28320 71336
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΣΠΗΛΙΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28320 51390
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΣΠΗΛΙΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28320 31881
  ΡΕΘΥΜΝΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΜΠΗΣ & ΣΦΑΚΙΩΝΣΠΗΛΙΝΑΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ28320 91220
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑ. ΒΙΑΝΝΟΣΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28950 41424
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ28940 23439
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28940 41456
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ28940 22055
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΟΥ28940 31370
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ28910 23578
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ28910 31230
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΣΚΙΝΙΑΣΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ28910 91285
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΡΟΥΣΣΟΧΩΡΙΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28910 22743
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΚΑΣΑΝΟΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28910 61636
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ28910 61137
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ28910 51223
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΝΙΠΙΔΙΤΟΣΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ28910 61359
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΣΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ28910 92203
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28910 23311
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΡΤΙΡΑΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28910 24597
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ28910 61490
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΡΑΣ28910 22803
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ28910 41234
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΝΑΟΣ ΣΥΝΑΞΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ28910 51414
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΝΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ28910 23204
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ28910 41026
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ2810 235548
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΑ ΑΝΝΑ2810 237491
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ2810 255745
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2810 228083
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2810 317273
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΦΟΔΕΛΕΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2810 521412
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2810 721435
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΥΓΕΝΙΚΗΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2810 791103
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ-Α. ΚΑΛΕΣΙΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2810 821528
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΙΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2810 881386
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΝΩΝ2810 762560
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΜΩΝ2810 742258
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΣΜΟΥ2810 315296
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΡΟΥ2810 245171
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2810 283866
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2810 510158
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΒΡΥΟΥΛΩΝ2810 226786
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ2810 252827
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ2810 232883
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΑ ΖΩΝΗ2810 742434
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΑ ΖΩΝΗ2810 792164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2810 232513
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ2810 318680
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ2810 742405
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ2810 743423
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΣ2810 380458
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ2810 731498
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΣΤΟΥ2810 261830
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ2810 327076
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ2810 823014
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ2810 250598
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ & ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ2810 822235
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ2810 289150
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ2810 771272
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ2810 282402
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΟΡΟΥ2810 242668
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2810 721312
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2810 821363
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2810 851256
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ2810 742074
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΑΖΙΟΥ2810 824249
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ2810 380088
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΖΙΟΥ2810 319622
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2810 341448
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2810 731642
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ2810 811867
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ2810 242146
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ28970 24054
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28970 41700
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ28970 31553
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ28970 51323
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ28970 32150
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ28970 41042
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ28970 22988
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28970 22468
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ28970 23190
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28970 23340
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ28970 61321
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ28970 42870
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28970 21943
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28970 32145
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ28970 51487
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ28920 53133
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28920 23800
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣ-ΓΑΛΙΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28920 23816
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣ-ΚΑΠΠΑΡΙΑΝΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28920 24641
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ28920 71529
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ28920 31808
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΒΑΛΗ28920 31631
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ28920 22432
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ28920 31030
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ28920 24159
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ28920 52295
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28920 31251
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΕΣΩΚΑΡΙΟΥ28920 71664
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28920 41156
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ28920 31029
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΠΑΝΑΓΙΑ ΑΛΜΥΡΗ28920 31249
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ28930 31370
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ28930 23195
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣΜΟΙΡΕΣΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ28930 51200
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ28930 31370
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ/ΡΟΤΑΣΙΟΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ28930 23195
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ/ΠΥΡΑΘΙΟΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ28930 51200
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ28930 31337
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ28930 31786
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ28930 23400
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ28930 31381
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ28930 23194
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28930 22243
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ28930 23418
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ28930 22276
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥΓΕΝΝΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28930 41508
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ28930 32126
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΑΠΕΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28410 25883
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28410 28598
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28410 33944
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΞΩ ΛΑΚΚΩΝΙΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28410 82096
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΚΙΤΟΥ28410 51895
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ28410 41920
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΛΙΜΝΕΣΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ28410 32678
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΛΑΚΑΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ28410 41601
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓΙΟΣ ΜΥΡΩΝ28410 26716
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ28410 51221
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓΙΟΣ ΤΙΤΟΣ28410 32966
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28410 22762
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28410 61648
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΟΜΒΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28410 83339
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΡΟΥΣΤΑΣΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28410 51028
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28410 33401
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28410 33215
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΛΑΤΟΣΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28410 81066
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ28410 42445
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ28410 51463
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ28410 22288
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ28420 51445
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28420 41184
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ28420 22311
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ28420 41042
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ28420 93556
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ28420 61230
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ28420 27323
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ28420 41516
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ28420 91316
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28420 31479
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ28420 24227
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28420 96277
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΦΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ28420 22340
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ28420 23036
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΙΕΡΑΠΕΤΡΑΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ28420 22419
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ28430 22902
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΑΓΙΑ ΑΝΝΑ28430 22787
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑ-ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΝΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28430 22013
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑ-ΣΚΟΠΗΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28430 71228
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑ-ΖΙΡΟΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28430 91440
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑ-ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28430 95450
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ28430 52080
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ28430 25145
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ28430 31510
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ28430 31083
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ28430 71491
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ28430 52320
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28430 24707
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28430 61050
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑ-ΛΑΣΤΡΟΣΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28430 94383
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ28430 41269
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ28430 71021
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ28430 26406
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28430 22967
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ28430 31729
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28430 41377
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ28430 23357
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΙΩΑΚΕΙΜ & ΑΝΝΗΣ28430 23144
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28430 52077
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑ-ΤΟΥΡΛΩΤΗΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ28430 94482
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ28430 31364
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ28430 31112
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ28430 94169
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΣΗΤΕΙΑΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΖΑΚΡΟΥ28430 93147
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΤΖΕΡΜΙΑΔΟΣΑΓΙΑ ΑΝΝΑ28440 22029
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΤΖΕΡΜΙΑΔΟΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ28440 31670
  ΛΑΣΙΘΙΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ & ΣΗΤΕΙΑΣΤΖΕΡΜΙΑΔΟΣΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ28440 22714

Επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό Αποδούλου

Υμνοι και μελωδίες στο πνευμ. κέντρο Παναγίτσας

Καφενείο αναμνήσεων - Το άγαλμα της Ελευθερίας

ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ

Δείτε τα δημοφιλή άρθρα της εβομάδας

Ανακαλύψτε περισσότερα ενδιαφέροντα άρθρα